Σύνθεση αστεροειδών μονομερών ουρεθάνης-νορβορνενίου. Σύνθεση αεροπηκτωμάτων μέσω μεταθετικού πολυμερισμού αυτών με διάνοιξη δακτυλίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1387485 630 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κανέλλου Ασπασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πατρίνα Παρασκευοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Μαρίνος Πιτσικάλης, Καθηγητής, τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μεθενίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση αστεροειδών μονομερών ουρεθάνης-νορβορνενίου. Σύνθεση αεροπηκτωμάτων μέσω μεταθετικού πολυμερισμού αυτών με διάνοιξη δακτυλίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση αστεροειδών μονομερών ουρεθάνης-νορβορνενίου. Σύνθεση αεροπηκτωμάτων μέσω μεταθετικού πολυμερισμού αυτών με διάνοιξη δακτυλίου
Περίληψη:
Αυτή η μελέτη ερευνά τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό συνθετικών πολυμερικών αεροπηκτωμάτων βασισμένων σε αστεροειδή μονομερή ουρεθάνης-νορβορνενίου. Ο πυρήνας αυτών των μονομερών αποτελείται είτε από ένα αρωματικό/άκαμπτο (TIPM/Desmodur RE), ή από ένα αλειφατικό/εύκαμπτο (Desmodur N3300) τριισοκυανικό εστέρα. Στα άκρα των μονομερών αυτών, υπάρχουν ομάδες νορβορνενίου (NBE) (3 ομάδες NBE σε κάθε έναν από τους 3 κλάδους του αστεροειδούς μονομερούς), οι οποίες πολυμερίστηκαν με μεταθετικό πολυμερισμό με διάνοιξη δακτυλίου (ROMP) χρησιμοποιώντας καταλύτη Grubbs 1ης γενιάς. Οι βέλτιστες συνθήκες πολυμερισμού βρέθηκαν μέσω πειραμάτων με διαφορετικές ποσότητες καταλύτη. Μελετήθηκαν διαφορετικές συνθήκες ξήρανσης (από πεντάνιο στους 50 oC, λυοφιλίωση από t-βουτανόλη, ξήρανση με υπερκρίσιμο CO2). Τα μονομερή χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία ESI-MS και 1H NMR. Τα αεροπηκτώματα χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία ATR-FTIR και 13C NMR στερεάς κατάστασης. Το πορώδες δίκτυο διερευνήθηκε μέσω ρόφησης N2 και SEM. Η θερμική σταθερότητα των μονομερών και των αεροπηκτωμάτων μελετήθηκε με TGA, το οποίο επίσης παρέχει στοιχεία για το βαθμό δικτύωσης. Σε χαμηλές πυκνότητες (<0,1 gcm−3) όλα τα αεροπηκτώματα είναι εξαιρετικά πορώδη (>90%) και κυρίως μακροπορώδη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα αεροπηκτώματα με τον αλειφατικό/εύκαμπτο πυρήνα είναι εύθραυστα, ενώ τα αεροπηκτώματα με τον αρωματικό/άκαμπτο πυρήνα παρουσιάζουν μεγαλύτερη πλαστικότητα και σε χαμηλές πυκνότητες (0,03 gcm−3) είναι αφρώδη. Σε μεγάλες πυκνότητες (0,2−0,7 gcm−3) τα υλικά είναι άκαμπτα, δυνατά και σκληρά. Όλα τα αεροπηκτώματα που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία αποτελούνται από συσσωματώματα νανοσωματιδίων, των οποίων το μέγεθος ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα και εξαρτάται από το είδος και την περιεκτικότητα του μονομερούς και την ακαμψία ή ευκαμψία της πολυμερικής αλυσίδας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
αεροπηκτώματα, αστεροειδή μονομερή, μεταθετικός πολυμερισμός με διάνοιξη δακτυλίου (ROMP), πολυμερικά υλικά, ρουθήνιο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
160
Αριθμός σελίδων:
131