Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με το δικαίωμα στην πληροφόρηση στο διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455122 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μπογιατζίδου Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Α. Τασόπουλος. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με το δικαίωμα στην πληροφόρηση στο διαδίκτυο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η πληρέστερη ανάλυση των ρυθμίσεων, που αφορούν τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και της πληροφόρησης στο διαδίκτυο, σε επίπεδο συνταγματικό και νομοθετικό (κοινοτικό και εθνικό). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για την ιστορική προέλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και διεθνώς αλλά και στην επίδραση που έχει το διαδίκτυο στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο δικαίωμα πληροφόρησης και αντίστοιχα στους κανόνες δικαίου που τα αφορούν με στόχο την ανάδειξη της οριοθέτησης που υφίσταται ανάμεσά τους. Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η επίδραση του διαδικτύου στη σχέση του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας με το δικαίωμα στην πληροφόρηση στις βάσεις δεδομένων και στα ομότιμα δίκτυα ανταλλαγής αρχείων και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό κυρίως επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της “πειρατείας” στο διαδίκτυο. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του κοινοτικού και εθνικού δικαίου, σε σχέση με τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα μετά την θέσπισή του ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πνευματική ιδιοκτησία, διαδίκτυο, δικαίωμα στην πληροφόρηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
73

617 ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ.pdf
557 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.