Η διοικητική υποστήριξη των Καλλικρατικών Δήμων, Μελέτη περίπτωσης πολεοδομίας Δήμου Λαμιέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455135 55 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Τσιρογιάννη Ευμορφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος - Κομνηνός Χλέπας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Γεωργία Γιαννακούρου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Κουταλάκης. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διοικητική υποστήριξη των Καλλικρατικών Δήμων, Μελέτη περίπτωσης πολεοδομίας Δήμου Λαμιέων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στη μακρόχρονη και επίπονη πορεία ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους, της διοίκησης και της αυτοδιοίκησής του πολλές φορές παρατηρήθηκαν φαινόμενα ασυνέχειας στη δομή του. Παράλληλα, εξακολουθούσαν να υφίστανται αρκετά από τα προβλήματα που
αποτελούσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την εξέλιξή του. Η ραγδαία επιδείνωση της λειτουργίας του κράτους παρέμενε ο κύριος λόγος γιγάντωσης του δημοσιονομικού προβλήματος και το μεγάλο εμπόδιο στον εκσυγχρονισμό των δομών του. Τόσο η αναποτελεσματική κεντρική διοίκηση, όσο και η αναποτελεσματική διαχείριση των τοπικών υποθέσεων καθιστούσαν αρκετά συχνά ανέφικτη την τοπική διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που συνιστούσαν αποστολή του Κράτους. Μέσα λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον συνθηκών, το αίτημα μιας ακόμα διοικητικής μεταρρύθμισης, κατέστη επιτακτικό, έχοντας ως άμεσο στόχο τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάδειξή της σε ισχυρό πόλο εξουσίας. Υπ’ αυτό το πρίσμα και με βάση την πρόταση του σχεδίου ΄΄Καλλικράτης΄΄ που αφορά στη χάραξη και δημιουργία νέων μεγαλύτερων γεωγραφικών ορίων αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού αρμοδιοτήτων, παρούσα εργασία επιδιώκει να μελετήσει και να αναλύσει το θεσμό της διοικητικής υποστήριξης. Ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μικρότερων δήμων, οι οποίοι δεν ήταν ακόμη σε θέση να ασκήσουν το σύνολο των νέων, πρόσθετων αρμοδιοτήτων που τους μετέφερε ο «Καλλικράτης». Ιδιαίτερα απαιτητική, ήταν η συγκρότηση υπηρεσιών που απαιτούν τεχνογνωσία και ειδικευμένο προσωπικό, όπως η πολεοδομική υπηρεσία, ή η κοινωνική υπηρεσία που ασχολείται με την χορήγηση επιδομάτων. Προκειμένου να αναδειχθούν οι πολύπλευρες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που συναντά ο θεσμός της διοικητικής υποστήριξης στην πράξη, παρουσιάζεται και η μελέτη περίπτωση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού που παρέχει διοικητική υποστήριξη (συγκεκριμένα του Δήμου Λαμιέων). Με στόχο την αναλυτικότερη και πιο κατανοητή παρουσίαση του παραπάνω θεσμού που απορρέει από το Ν. 3852/2010 η εργασία χωρίστηκε σε οχτώ κεφάλαια. Στο εισαγωγικό κομμάτι κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μία συνοπτική αναφορά στο συνταγματικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινώντας από την πρώτη κατοχύρωση της αυτοτέλειάς της (Σύνταγμα 1927). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τόσο οι βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Καλλικράτη, όσο και του προγενέστερου Προγράμματος Ι.Καποδίστρια το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική απόπειρα ανασυγκρότησης της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης των τελευταίων τριάντα χρόνων. Στο τέλος του εισαγωγικού μέρους αναφέρονται οι σημαντικότερες αλλαγές αυτής της μετάβασης στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες σχετίζονται με την υποχρέωσή τους να παρέχουν διοικητική υποστήριξη, τόσο στο επίπεδο μεταφοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων ,όσο και στο επίπεδο μεταφοράς μεμονωμένων αρμοδιοτήτων. Έν συνεχεία παραθέτονται οι τομείς αρμοδιοτήτων στα βασικά πεδία άσκησης διοικητικής υποστήριξης, δηλαδή του Περιβάλλοντος, της Ποιότητας Ζωής και της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Συνεχίζοντας στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται καταγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων διοικητικής υποστήριξης από τους καλλικρατικούς δήμους καθώς επίσης και όλων των τρόπων μετακίνησης του προσωπικού από τις παλιές καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους νέους δήμους προκειμένου να καταφέρουν να ασκήσουν τις πρόσθετες αρμοδιότητές τους και τα καθήκοντα της διοικητικής υποστήριξης που προβλέπονται από το νόμο. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα σημαντικότερα θέματα που άπτονται του θεσμού της διοικητικής υποστήριξης: οι διαδικασίες υλοποίησής της, οι απαιτούμενες ενέργειες των δήμων, η παροχή προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της, το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος για την ολοκλήρωσή της, το ζήτημα της μεταφοράς των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στο νέο καθεστώς. Καταγράφονται επίσης τα προβλεπόμενα για την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, για την έκδοση διοικητικών πράξεων, για την εξέταση των αιτήσεων των αρμοδιοτήτων εκείνων για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη ,καθώς και όσα ρυθμίζουν ειδικότερα ζητήματα. Στο πέμπτο κατά σειρά κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και απεικονίζεται διαγραμματικά η διάρθρωσή του. Παραθέτονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις θέσεις, τους κλάδους και τις
ειδικότητες των υπαλλήλων που εργάζονται στο δήμο απασχολούμενοι είτε σε θέσεις μόνιμου προσωπικού, είτε σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), είτε τέλος, σε θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το τελευταίο μέρος της εργασίας, που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 6, 7 και 8, αναφέρεται αποκλειστικά σταβασικά πεδία άσκησης της διοικητικής υποστήριξης (πιο συγκεκριμένα του Δήμου Λαμιέων). Για αυτά τα δύο πεδία, των πολεοδομικών και προνοιακών αρμοδιοτήτων, περιγράφονται τα τμήματα και τα γραφεία των αντίστοιχων διευθύνσεων, οι αλλαγές στα ζητήματα του σχεδιασμού και της συγκρότησης των αρμοδίων υπηρεσιών και όλες οι αρμοδιότητες που ασκούνται από αυτές στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει ο δήμος. Τέλος, αξιολογούνται τα δεδομένα που προέκυψαν από τη περιπτωσιολογική μελέτη της Πολεοδομίας του Δήμου Λαμιέων και παραθέτονται τα σχετικά συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διοικητική υποστήριξη, Καλλικράτης, δήμος, πολεοδομία, κράτος.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
127

615 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΜΟΡΦΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.