Ερευνητικό πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης για την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2605990 69 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κορδάς Αλέξανδρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Γκαρή, Καθηγήτρια, Ψυχολογία, ΕΚΠΑ
Σπυρίδων Τάνταρος, Καθηγητής, Ψυχολογία, ΕΚΠΑ
Άννα Παγοροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ψυχολογία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ερευνητικό πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης για την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ερευνητικό πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης για την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων σε γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές
Περίληψη:
Σκοπός του προγράμματος ήταν να μελετήσει το άγχος και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής
κατά την επιπολιτισμική διαδικασία, παιδιών μεταναστών στην Ελλάδα συγκριτικά με αυτή των
γηγενών Ελλήνων, για να διαπιστώσει αν η απόκτηση κάποιων πρώτων δεξιοτήτων αναγνώρισης
και διαχείρισης του άγχους θα είχε ως αποτέλεσμα κάποια μείωσή του ή/και κάποια βελτίωση της
αντιλαμβανόμενης ποιότητας ζωής. Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την παρέμβαση
ήταν το: «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της
Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στην Σχολική Κοινότητα», ενώ ως μέσα συλλογής δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης KIDSCREEN-10 και μία προσαρμοσμένη εκδοχή του
ερωτηματολογίου του Spielberger για την ανίχνευση του άγχους. Το πρόγραμμα διενεργήθηκε σε
ένα σχολείο των Αθηνών με υψηλό αριθμό μεταναστών μαθητών στις τάξεις του και συγκεκριμένα,
σε 35 μαθητές, μέσης ηλικίας δεκατριών ετών, της Β' τάξης του Γυμνασίου. Από τους μαθητές
αυτούς, 18 αποτελούσαν την ομάδα παρέμβασης και οι υπόλοιποι 17, που φοιτούσαν σε άλλο
τμήμα, αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν: ο
δείκτης t-test, ο συντελεστής συνάφειας του Pearson και η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA).
Παρουσιάστηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μετά την εφαρμογή του προγράμματος για την
ομάδα παρέμβασης στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για την Ποιότητα ζωής, σχετικά με την
αίσθηση της σωματικής υγείας, τον χρόνο που διέθεταν για τον εαυτό τους, τις σχολικές επιδόσεις
και το αίσθημα γενικότερης υγείας, ευρήματα που βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων
διεθνών ερευνών. Ωστόσο, η μεταβολή του άγχους των μαθητών μετά την διεξαγωγή της
παρέμβασης ήταν μη στατιστικώς σημαντική, και βρέθηκε μόνο μία τάση μείωσης του. Το εύρημα
αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στον περιορισμένο αριθμό συναντήσεων που έλαβαν χώρα. Το ίδιο
φάνηκε να ισχύει και για το πως οι μαθητές ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονται -μετά την διενέργεια
του προγράμματος- τις σχέσεις με τους γονείς τους, οι οποίες φάνηκαν να βελτιώνονται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Παρέμβαση, Παιδιά μεταναστών, Επιπολιτισμός, KIDSCREEN-10, STAI-C
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
111

Alexandros Kordas Master.pdf
867 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.