Ανάπτυξη και εφαρμογή ραδιοβιολογικών μοντέλων σε σύχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305655 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-29
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Αρμπίλια Χριστίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Π. Σανδηλος (επιβλεπων), Ι. Κούβαρης, Λ. Βλάχος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και εφαρμογή ραδιοβιολογικών μοντέλων σε σύχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της διατριβής είναι η προτυποποίηση μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του
βιολογικού αποτελέσματος ακτινοβόλησης στη βραχυθεραπεία λαμβάνοντας υπ’όψη τις
ραδιοβιολογικές συνέπειες του φαινομένου της βάθμωσης της δόσης.
Η μεθοδολογία βασίζεται στη χρήση του γραμμικού τετραγωνικού (LQ) προτύπου.
Προσδιορίζεται η ισοδύναμη βιολογικά δραστική δόση (equivalent biologically
effective dose – BEDeq) που αν εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε ένα διευκρινισμένο όγκο
θα δώσει το ίδιο βιολογικό αποτέλεσμα με αυτό που επιτυγχάνεται σε μια δεδομένη
(ανομοιόμορφη) εφαρμογή βραχυθεραπείας. Η τιμή της βιολογικά δραστικής δόσης
υπολογισμένης σε ένα σημείο αναφοράς μπορεί να πολλαπλασιαστεί με ένα
διορθωτικό παράγοντα (Μulitplying Factor) ώστε να προκύψει η ισοδύναμη BED για
τον όγκο ιστού που περιβάλλεται από την επιφάνεια η οποία περιέχει το σημείο
αναφοράς. H μέθοδος αναπτύσσεται για γεωμετρία σφαιρικής / κυλινδρικής πηγής
καθώς και για βραχυθεραπεία χαμηλού ρυθμού δόσης (LDR), βραχυθεραπεία υψηλού
ρυθμού δόσης (HDR) και για βραχυθεραπεία κατά παλμούς (PDR) λαμβάνοντας υπ’όψη
μια σειρά ραδιοβιολογικών παραμέτρων. Επίσης η μέθοδος εφαρμόζεται και στην
περίπτωση ανομοιόμορφης κατανομής καρκινικών κυττάρων.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται με την ταξινόμηση των διορθωτικών -
πολλαπλασιαστικών παραγόντων με τους οποίους αν πολλαπλασιαστεί η βιολογικά
δραστική δόση αναφοράς, θα εκτιμηθεί η πραγματική βιολογικά δραστική δόση σε
κάθε κλινική εφαρμογή. Συμπεραίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί συσχετίζονται
άμεσα με τις αριθμητικές τιμές της BED ανεξάρτητα από την εφαρμογή
βραχυθεραπείας (δηλ. HDR, LDR ή PDR). To μέγεθος του παράγοντα εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη χορήγηση δόσης στο σημείο αναφοράς και σε μικρότερο βαθμό
από τις ραδιοβιολογικές παραμέτρους.
Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί σε μια πιο συστηματική προσέγγιση για το συσχετισμό
της φυσικής και βιολογικής επίδρασης στη βραχυθεραπεία και βοηθά σε περαιτέρω
εκτίμηση και αξιολόγηση των κλινικών εφαρμογών βραχυθεραπείας.
Λέξεις-κλειδιά:
Βραχυθεραπεία, Ραδιοβιολογία, Βιολογικά ισοδύναμη δόση, Γραμμικό τετραγωνικό πρότυπο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
115