Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305673 372 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Σέττας Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ελένη Φρυσίρα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανι?χνευση μοριακω?ν διαταραχω?ν σε γυναι?κες με πρω?ιμη ωοθηκικη? ανεπα?ρκεια
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Γνωσιολογικό Υπόβαθρο: Η αιτιολογία της Πρώιμης Ωοθηκικής Ανεπάρκειας (ΠΩΑ)
είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει γενετικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
Σκοπός της μελέτης: Η αναζήτηση μοριακών διαταραχών σε γονίδια που ενέχονται
στην οντογένεση και τη λειτουργία της ωοθήκης και έχουν συσχετιστεί με συναφή
παθολογία: FOXL2, BMP15, GDF9, FOXE1 και NOBOX.
Άτομα που μελετήθηκαν και Μέθοδοι: Σε 38 γυναίκες με κλινική εμφάνιση της ΠΩΑ
σε μέση ηλικία 17.4 ± 6.6 έτη, έγινε πλήρης αλληλούχιση των κωδικοποιουσών
περιοχών των γονιδίων FOXL2, FOXE1, BMP15, NOBOX και GDF9. Πενήντα θήλεα άτομα
από τον γενικό Ελληνικό πληθυσμό χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες για τα γονίδια
FOXL2, BMP15 και NOBOX, ενώ για το γονίδιο FOXE1 χρησιμοποιήθηκαν 75 άτομα.
Αποτελέσματα: Στο γονίδιο FOXL2, διαπιστώθηκε μία νέα (novel), de novo,
ετερόζυγη απάλειψη (p.K150Rfs*121) σε μία ασθενή (2.6%). Στο γονίδιο FOXE1,
διαπιστώθηκε αλυσίδα αλανινών με γονότυπο 8/16 σε δύο ασθενείς και 8/14 σε μία
ασθενή, (φυσιολογικοί γονότυποι 14/14 ή 16/16). Σε τρεις επιπλέον ασθενείς
ανιχνεύθηκε αλυσίδα αλανινών με γονότυπους 12/16, 15/16 και 14/17, αντίστοιχα.
Στην ομάδα των μαρτύρων διαπιστώθηκε διαφοροποιημένη αλυσίδα αλανινών με
γονότυπο 8/14 σε ένα μόνο άτομο. Στο γονίδιο BMP15, διαπιστώθηκε η μετάλλαξη
p.Q115H σε ετεροζυγωτία σε μία ασθενή (2.6%) και σε καμία από τις μάρτυρες της
παρούσας μελέτης ή του πληθυσμιακού δείγματος του 1000 GP. Στο γονίδιο BMP15
διαπιστώθηκε επίσης η γενετική διαφοροποίηση p.A180T σε ετερόζυγη μορφή σε 2.6%
των ασθενών, 0% στις μάρτυρες και 0.5% στο πληθυσμιακό δείγμα του 1000 GP. Ο
γονότυπος c.-9C>G + p.N103S του γονιδίου BMP15 διαπιστώθηκε σε ομοζυγωτία σε
5.2% των γυναικών με ΠΩΑ έναντι 0% στις μάρτυρες και 0.5% στο πληθυσμιακό
δείγμα του 1000 GP (p:0.075). Στο γονίδιο NOBOX διαπιστώθηκαν γενετικές
διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως πολυμορφισμοί. Δεν διαπιστώθηκε
παρερμηνεύσιμη γενετική διαφοροποίηση στο γονίδιο GDF9.
Συμπέρασμα: Γενετικές διαφοροποιήσεις (variants) που πιθανότατα σχετίζονται με
τον κλινικό φαινότυπο της ΠΩΑ διαπιστώθηκαν σε 44.7% των ασθενών που
μελετήθηκαν. Η ύπαρξη γενετικών διαφοροποιήσεων σε δύο γονίδια σε πέντε
ασθενείς, πιθανώς υποδηλώνει ότι η διγονική κληρονομικότητα ενέχεται στην
εκδήλωση της ΠΩΑ, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες νοσολογικές
οντότητες.
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, ΝΟΒΟΧ, FOXL2, FOXE1, BMP15
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
117

document.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.