Απομόνωση και εξωσωματικός (ex vivo) πολλαπλασιασμός στρωματικών στελεχιαίων κυττάρων από τον ανθρώπινο μυελό των οστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305830 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-29
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Θεοδοσάκη Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χρούσος Γεώργιος, Καναβάκης Εμμανουήλ, Καττάμης Αντώνιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απομόνωση και εξωσωματικός (ex vivo) πολλαπλασιασμός στρωματικών στελεχιαίων κυττάρων από τον ανθρώπινο μυελό των οστών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Isolation and ex vivo expansion of human bone marrow stromal stem cells
Περίληψη:
Τα ΣΣΚ παράγονται στο εργαστήριο όταν ΜΟ καλλιεργηθεί κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από ινοβλαστοειδή μορφολογία, προσκόλληση στην
επιφάνεια του καλλιεργητικού μέσου, συγκεκριμένο ανοσοφαινότυπο και ικανότητα
διαφοροποίησης σε οστεοβλάστες, λιποκύτταρα και χονδροβλάστες.
Με στόχο την παραγωγή εξωσωματικά εκπτυγμένων ΣΣΚ σε αριθμό επαρκή για την
αντιμετώπιση της GVHD, αλλά και την ανεύρεση του καταλληλότερου πληθυσμού ΣΚ
του ΜΟ για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια ισχαιμική καρδιομυοπάθεια, μελετήσαμε
δύο πληθυσμούς ΣΣΚ (CD105+ και CD271+) και δύο, μέχρι προσφάτως θεωρούμενων,
ΑΣΚ (CD34+ και CD133+).
Από 23 δείγματα ΜΟ, απομονώθηκαν οι παραπάνω πληθυσμοί με τη μέθοδο της
θετικής ανοσομαγνητικής επιλογής. Ακολούθησαν καλλιέργειες πολλαπλασιασμού και
διαφοροποίησης των διαχωρισθέντων κυττάρων σε λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και
χονδροκύτταρα. Η φαινοτυπική ανάλυση των καλλιεργημένων κυττάρων
πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία ροής, ενώ η διαφοροποίηση σε λιποκύτταρα,
οστεοκύτταρα και χονδροκύτταρα ελέγχτηκε με την έκφραση των γονιδίων της LPL,
της αλκαλικής φωσφατάσης και της COL2A1 αντίστοιχα.
Και οι 4 πληθυσμοί έδωσαν γένεση σε προσκολλημένα κύτταρα ινοβλαστικής
μορφολογίας, που διατηρούν το πολλαπλασιαστικό δυναμικό τους για 5 περίπου
εβδομάδες και 9 συνεχείς ανακαλλιέργειες. Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού και ο
συνολικός αριθμός τους κατά το τέλος της καλλιέργειας, δε διαφοροποιείται
σημαντικά μεταξύ τους, ενώ, ο ανοσοφαινότυπος (CD29+, CD90+, CD44+, CD13+,
CD105+, Class I – HLA+, CD14-, CD19-, CD31-, HLA-DR-, CD34- και CD45-) και η
ικανότητα διαφοροποίησής τους σε λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και χονδροκύτταρα,
όπως καταδεικνύεται και από την έκφραση των γονιδίων της LPL, της αλκαλικής
φωσφατάσης και της COL2A1 αντίστοιχα, πιστοποιούν την ταυτότητά τους ως ΣΣΚ.
Σημαντική διαφοροποίηση από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρήθηκε σε ένα δείγμα
CD271+ κυττάρων, στο οποίο, η αυτόματη δημιουργία ποικιλόμορφων κυτταρικών
σχηματισμών μετά την 3η ανακαλλιέργεια, ανέστειλε τον περαιτέρω πολλαπλασιασμό
των ΣΣΚ.
Τo εύρημα αυτό μας οδήγησε στην επιλογή του CD105+ πληθυσμού, προκειμένου να
λαμβάνουμε αριθμό ΣΣΚ επαρκή για την αντιμετώπιση της GVHD, ενώ, όσον αφορά
τους ασθενείς με χρόνια ισχαιμική καρδιομυοπάθεια, η επιλογή των CD133+ και
CD34+ κυττάρων, εξασφαλίζει όλες τις κατηγορίες ΣΚ που ευοδώνουν την αναγέννηση
του μυοκαρδίου.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρωματικά Στελεχιαία Κύτταρα, Ανθρώπινος Μυελός των Οστών, Εξωσωματικός Πολλαπλασιασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
242
Αριθμός σελίδων:
136