Απομόνωση καλλιέργεια και χαρακτηρισμός μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από διάφορες πηγές από τον άνθρωπο και το ποντίκι

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305832 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κατσάρα Όλγα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αντσακλής Αριστείδης, Λουτράδης Δημήτριος, Στεφανίδης Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Απομόνωση καλλιέργεια και χαρακτηρισμός μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από διάφορες πηγές από τον άνθρωπο και το ποντίκι
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Isolation culture and characterization of mesenchymal stem cell populations from different human sources and from mice
Περίληψη:
Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας εστιάσαμε :
Στον διεξοδικό χαρακτηρισμό των Μεσεγχυματικών Βλαστικών Κυττάρων (MSC) από το
μυελό των οστών BALB/c ποντικών (mBM-MSC), λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του
μοντέλου αυτού ανάμεσα στα ζωικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε πως
επηρεάζει το φύλο και η ηλικία του δότη τις βασικές ιδιότητες (πολλαπλασιασμό,
διαφοροποίηση και ανοσοκατασταλτική δράση) των mBM-MSC. Παρατηρήθηκε, μείωση
της συχνότητας των προγονικών κυττάρων στο BM με την ηλικία και χαμηλότερες
συχνότητες MSC σε όλους τους θηλυκούς δότες ανεξαρτήτως ηλικίας. Η εκτενής
καλλιέργεια τους, προκάλεσε αύξηση του ρυθμoύ διπλασιασμού, μείωση του μεγέθους
και της πολυπλοκότητας των κυττάρων. Επιπλέον, τα mBM-MSC εξετάστηκαν για την
έκφραση των Oct3/4, Sox-2, Nanog, Crd-bp/Imp1 και της Dazl. Αναφέρουμε, για
πρώτη φορά, την έκφραση της Crdbp/Imp1 και της Dazlστον mBM-MSC πληθυσμό. Η
έκφραση του Dazl, Oct3/4, και Sox2 ανιχνεύθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, σε
αντίθεση με αυτήν των Crd-bp/Imp1, c-Μyc και Nanog.
Στην έκφραση του CRD-BP/IMP1 στους διαφορετικούς πληθυσμούς MSC ανθρώπινης
προέλευσης, συγκεκριμένα BM-MSC, ΑΤ-MSC (λιπώδους ιστού) και UC-MSC (ομφάλιου
λώρου). Εδώ δείχνουμε για πρώτη φορά ότι αυτά τα MSC έχουν ένα μοτίβο
διαφορικής έκφρασης του CRD-BP/IMP-1 που μπορεί να συσχετιστεί με τον ρυθμό
πολλαπλασιασμού τους. Τα UC-MSC που έχουν υψηλότερο ρυθμό πολλαπλασιασμού
εκφράζουν επίσης CRD-BP/IMP1 σε υψηλότερα επίπεδα. Επιπλέον επιβεβαιώνεται πως
η έκφραση της CRD-BP/IMP1 βρίσκεται υπό επιγενετικό έλεγχο και μέλη της
οικογένειας των ΤΕΤ απομεθυλασών εμπλέκονται στην ρύθμιση της στα ανθρώπινα
MSC. Στον προσδιορισμό της επίδρασης της ενδοφλέβιας χορήγησης νεαρών mBM-MSC
σε ηλικιωμένα ποντίκια για την καταπράυνση του φαινοτύπου της γήρανσης. Εδώ
δείχνουμε για πρώτη φορά την θετική έκβαση αυτής της χορήγησης, πιθανά μέσω
παρακρινούς δράσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, Γήρανση, Πρωτείνες ΤΕΤ, Εμβρυικές πρωτείνες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
265
Αριθμός σελίδων:
237