Μελέτη του μεταβολισμού των οστών σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Ο ρόλος της σκληροστίνης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1307330 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-05
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Τσεντίδης Χαράλαμπος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραβανάκη Κυριακή-Αθηνά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του μεταβολισμού των οστών σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Ο ρόλος της σκληροστίνης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of bone metabolism in children with type I diabetes mellitus. The role of sclerostin
Περίληψη:
Αντικείμενο-στόχος-μεθοδολογία: Αυξημένα επίπεδα σκληροστίνης και dickkopf-1,
που είναι αναστολείς της μεταβολικής οδού Wnt/β-κατενίνης των οστών, έχουν
τεκμηριωθεί σε ενήλικες ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ), ενώ δεν
υπάρχουν μελέτες στα παιδιά με Τ1ΣΔ. Στόχος ήταν η μελέτη της σκληροστίνης, του
dickkopf-1, της Οστεοπροτεγερίνης(OPG), του Receptor Activator of Nuclear
factor-KappaB Ligand(s-RANKL), των δεικτών οστικού μεταβολισμού και οστικής
πυκνότητας (BMD ολόσωμη και οσφυϊκής μοίρας) σε παιδιά και εφήβους με Τ1ΣΔ και
σε φυσιολογικά παιδιά. Αξιολογήθηκαν 40 παιδιά και έφηβοι με T1ΣΔ (μέση τιμή±SD
ηλικίας:13.04± 3.53 έτη, διάρκεια ΣΔ1: 5.15±3.33 έτη), και 40 υγιείς μάρτυρες
(μέση τιμή±SD ηλικίας 12.99±3.3 έτη).
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν σημαντικά χαμηλότερη BMD, υψηλότερα επίπεδα
dickkopf-1(13.56±5.34 vs 11.35±3.76pmol/L, p=0.0194), OPG(6.15±1.56 vs 5.01±1.
5pmol/L, p<0,001), s-RANKL(logs-RANKL 5.97±0.63vs5.51±0.84, p=0.004) και ALP
και χαμηλότερα επίπεδα οστεοκαλσίνης, CTX, ΡΤΗ και μαγνησίου από τους μάρτυρες.
Η σκληροστίνη δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων.
Συμπεράσματα: Ο άξονας RANKL/OPG φαίνεται να ενεργοποιείται σημαντικά στα Τ1ΣΔ
παιδιά και εφήβους, υποδεικνύοντας διαταραγμένη οστεοκλαστική λειτουργία, ενώ η
χαμηλή οστική εναλλαγή υποδεικνύει διαταραγμένη οστεοβλαστική λειτουργία,
πιθανότατα αμφότερες σχετιζόμενες με τη χαμηλότερη οστική μάζα των ασθενών. Οι
ασθενείς και οι μάρτυρες είχαν παρόμοια επίπεδα σκληροστίνης αλλά σημαντικά
αυξημένα επίπεδα dickkopf-1, υποδεικνύοντας καταστολή της μεταβολικής οδού
Wnt/β-κατενίνης των οστών.
Λέξεις-κλειδιά:
Σκληροστίνη, Dickkopf-1, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Οστικός μεταβολισμός, Σύστημα RANK/RANKL/OPG
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
250
Αριθμός σελίδων:
269