Τυποποιήση και συσχέτιση αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών και φλεγμονής στα παιδιά με βρογχικό άσθμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308356 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-16
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τυποποιήση και συσχέτιση αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών και φλεγμονής στα παιδιά με βρογχικό άσθμα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Standardization of lung function testing and assosiation with airway inflammation in children with asthma
Περίληψη:
Εισαγωγή: O ρόλος της ατοπίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με
επαναλαμβανόμενα επεισόδια συριγμού, ως ξεχωριστός φαινότυπος άσθματος, δεν
έχει μελετηθεί σε βάθος.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη επιδιώξαμε την καταγραφή και αξιολόγηση της
αναπνευστικής λειτουργίας και φλεγμονής των αεραγωγών σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας με επεισόδια συριγμού επί εδάφους ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού.
Υλικό και Μέθοδοι: Παιδιά 4-6 ετών, με ιστορικό επεισοδίων συριγμού επί εδάφους
ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού, ικανά να πραγματοποιήσουν σπιρομέτρηση και να
συνεργαστούν επαρκώς, παρακολουθήθηκαν προοπτικά μέχρι να εμφανίσουν ένα
επεισόδιο συριγμού είτε μέχρι να συμπληρώσουν το έκτο έτος ηλικίας τους.
Αποτιμήθηκε η φλεγμονή των αεραγωγών με τη μέτρηση της FENO και του pH στο
συμπύκνωμα των εκπνεομένων υδρατμών και καταγράφηκε η αναπνευστική λειτουργία
σπιρομετρικά και με τη χρήση της παλμικής ταλαντωσιμετρίας. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρακολούθησης βαθμολογούνταν τα συμπτώματα του ανωτέρου και
κατωτέρου αναπνευστικού και καταγράφονταν η μέγιστη εκπνευστική ροή.
Αποτελέσματα: Εξετάστηκαν 98 παιδιά. 93 από αυτά πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου
και 43 εμφάνισαν ένα επεισόδιο συριγμού κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής.
Την Ημέρα 0 και σε σύγκριση με τις τιμές αναφοράς, οι τιμές της FENO αυξήθηκαν
σημαντικά και ο FEV0.5 μειώθηκε σημαντικά. Η R5 αυξήθηκε σημαντικά την Ημέρα 0
ενώ το pH των EBC δεν διέφερε σημαντικά. Η χορήγηση βρογχοδιασταλτικού την
Ημέρα 0 επανέφερε τις FEV0.5 και R5 στις εξατομικευμένες φυσιολογικές τιμές
αναφοράς. Οι τιμές FENO και οι προ βρογχοδιαστολής τιμές FEV0.5 και R5
επανήλθαν στις εξατομικευμένες φυσιολογικές τιμές αναφοράς την Ημέρα 10. Οι
τιμές FEV0.5 και FENO αξιολογήθηκαν σε εξατομικευμένη βάση και συσχετίστηκαν
σημαντικά μεταξύ τους και με τα συμπτώματα του ανωτέρου και του κατωτέρου
αναπνευστικού. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ρόλος της ατοπίας δεν ήταν σημαντικός.
Συμπεράσματα: Ήπια επεισόδια συριγμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
χαρακτηρίζονται από αύξηση φλεγμονής και αναστρέψιμη απόφραξη των αεραγωγών,
βρογχική υπεραντιδραστικότητα και συμπτώματα που απαντώνται στο άσθμα. Οι τιμές
FENO αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών και επιστρέφουν
στις εξατομικευμένες φυσιολογικές τιμές αναφοράς κατά την διάρκεια των πρώτων
10 ημερών από την έναρξη του επεισοδίου. Η αναπνευστική λειτουργία, η φλεγμονή
και τα συμπτώματα συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους μόνο όταν αξιολογούνται
εξατομικευμένα και διαχρονικά. Η ατοπία δε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο
στο συγκεκριμένο ασθματικό φαινότυπο, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταλοιμώδες άσθμα, Συριγμός, Σπιρομέτρηση, Προσχολική ηλικία, Φλεγμονή αεραγωγών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
221
Αριθμός σελίδων:
206