Τc-99m depreotide : διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο πνεύμονος.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308360 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-19
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Ιορδανίδου Λυδία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιουλία Μαλαμίτση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής, Λάμπρος Βλάχος Καθηγητής Ακτινολογίας Αθανάσιος Γουλιάμος Καθηγητής Ακτινολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τc-99m depreotide : διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο πνεύμονος.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Το depreotide είναι ένα μικρό συνθετικό δεκαπεπτίδιο ανάλογο της
σωματοστατίνης, επισημασμένο με 99m-Τεχνήτιο (Tc-99m), το οποίο έχει την
ικανότητα να δεσμεύεται επιλεκτικά στους υποτύπους 2,3 και 5 των υποδοχέων της
σωματοστατίνης οι οποίοι υπερεκφράζονται στα κακοήθη νεοπλάσματα
συμπεριλαμβανομένου του μικροκυτταρικού, αλλά και μη μικροκυτταρικού καρκίνου
του πνεύμονος.
Σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η διαγνωστική αξιολόγηση του Τc-
99m-depreotide σε ασθενείς με καρκίνο πνευμόνων α) προεγχειρητικά για διάγνωση
και σταδιοποίηση β) μετεγχειρητικά ή μεταθεραπευτικά για τυχόν υποτροπή της
νόσου. Mελετήθηκαν 123 ασθενείς 101 άντρες και 22 γυναίκες, με ηλικίες μεταξύ
38 και 90 ετών (με μέσο όρο ηλικίας τα 63,2έτη) οι οποίοι ταξινομήθηκαν σε 2
ομάδες. Η 1η ομάδα αφορά 79 ασθενείς που ελέγχθηκαν προεγχειρητικά για διάγνωση
και σταδιοποίηση της νόσου. Η 2η ομάδα αφορά 44 ασθενείς με διαγνωσμένο
πρωτοπαθές καρκίνωμα του πνεύμονα οι οποίοι μετεγχειρητικά ή μεταθεραπευτικά
(ΧΜΘ, ΑΚΘ ) ελέγχθηκαν για υποτροπή της νόσου. Στους ασθενείς και των 2 ομάδων
έγινε αρχικά ολόσωμο σπινθηρογράφημα και ακολούθως τομογραφικές λήψεις θώρακος
με Τc-99m depreotide στις 2 ώρες μετά την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Από τους
79 ασθενείς της 1ης ομάδας, 57 είχαν ιστολογικά ευρήματα συμβατά με κακοήθεια
(72,2%) και 22 (27,8%) ανέδειξαν καλοήθεις πνευμονικές αλλοιώσεις. Η
σπινθηρογράφηση με 99mTc-depreotide σωστά απεικόνισε ως θετικούς τους 55/57(
96,5%) ασθενείς με κακοήθεια και ως αρνητικούς τους 16/22 (72,7%). Η θετική
προγνωστική αξία, η αρνητική προγνωστική αξία και η συνολική διαγνωστική
ακρίβεια στον ορθό προσδιορισμό των πνευμονικών βλαβών ως κακοήθεις ή καλοήθεις
σε αυτή τη μελέτη με το 99mTc depreotide ήταν 90,1%, 88,9% και 89,9%
αντίστοιχα. Η παθολογοανατομική διερεύνηση των 48 ασθενών με πρωτοπαθή καρκίνο
του πνεύμονος μετά από μεσοθωρασκόπηση ή θωρακοτομή, ανέδειξε μεταστάσεις σε
μεσοθωρακικούς λεμφαδένες σε 23 ασθενείς ενώ 25 ήταν ελεύθεροι νόσου. Η
σταδιοποίηση της νόσου με 99mTc-Depreotide σωστά απεικόνισε ως θετικούς 21/23
ασθενείς (91,3%) με μετάσταση στους λεμφαδένες της πύλης και του μεσοθωρακίου
και αποκάλυψε επίσης μη αναμενόμενες απομακρυσμένες μεταστάσεις σε έξι ασθενείς
(12,5%) (4 ασθενείς με οστικές και 2 με εγκεφαλικές μεταστάσεις). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα μας η διαγνωστική ακρίβεια στην σταδιοποίηση του καρκίνου του
πνεύμονα είναι 66,7% για την αξονική τομογραφία και 91,6% για το
σπινθηρογράφημα με σημαντική στατιστικά υπεροχή για το 99mTc- depreotide
(P<0,05). Από τους 44 ασθενείς της 2ης ομάδας της μελέτη μας 26 (50,1%) είχαν
υποτροπή και 18 (40,9%) ήταν ελεύθεροι νόσου. Η σπινθηρογράφηση με
99mTc-depreotide σωστά απεικόνισε ως θετικούς 26/26 (100%) ασθενείς και ως
αρνητικούς 15/18 (83,3%). Η θετικ
ή προγνωστική αξία, η αρνητική προγνωστική αξία και ακρίβεια του
99mTc-depreotide στη διάγνωση της υποτροπής του καρκίνου του πνεύμονα ήταν
89,6%, 100% και 93,2%, αντίστοιχα.
Συμπερασματικά το 99mTc-depreotide φαίνεται να συμβάλλει στην απεικονιστική
διερεύνηση του καρκίνου του πνεύμονα με διάκριση των κακοήθων από τις καλοήθεις
αλλοιώσεις, προθεραπευτικά στην πρώιμη ανίχνευση ενδο και έξω θωρακικών
μεταστάσεων καθώς και στην υποτροπή της νόσου μετά την αρχική θεραπεία με υψηλή
διαγνωστική ακρίβεια
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος πνεύμονος, Υποδοχείς σωματοστατίνης, Ραδιοσημασμένα πεπτίδια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
443
Αριθμός σελίδων:
197

document.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.