Υπερέκφραση / αποσιώπηση του MGF σε καρκινικές κυτταρικές σειρές μαστού : ο ρόλος του MGF στην βιολογία του καρκίνου του μαστού

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308362 133 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-08
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρώτρια καθηγήτρια : Μαρία Λυμπέρη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπερέκφραση / αποσιώπηση του MGF σε καρκινικές κυτταρικές σειρές μαστού : ο ρόλος του MGF στην βιολογία του καρκίνου του μαστού
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Overexpression / Knockout of MGF in breast cancer cell lines : The role of MGF in breast cancer biology
Περίληψη:
Διάφορες αναφορές κάνουν λόγω για ένα ξεχωριστό ρόλο του καρβοξυτελικού άκρου
(24 αμινοξέα στο C-terminal) της IGF-1Ec ισομορφής (γνωστό και ως μηχανό-
αυξητικός παράγοντας, MGF), στη βιολογία του καρκίνου του προστάτη και στα
οστεοσαρκώματα. Στην παρούσα εργασία ερευνήσαμε τον πιθανό ρόλο του Ec
πεπτιδίου σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του μαστού. Η καρβοξυτελική περιοχή 24
αμινοξέων της IGF-1Ec ισομορφής κλωνοποιήθηκε σε πλασμιδιακό φορέα και
διαμόλυνε τα MCF-7 κύτταρα μέχρι την ανάπτυξη κλώνων που υπερεκφράζουν το Ec
πεπτίδιο (MCF-7 Ec cells). Το δυναμικό πολλαπλασιασμού των MCF-7 Ec κυττάρων σε
σχέση με τα mock MCF-7 και τα πατρικά MCF-7 ελέγχθηκε με τις μεθόδους του MTT,
trypan blue, κυτταρομετρία ροής (κυτταρικός κύκλος). Η μεταναστευτικότητα των
κυττάρων μετρήθηκε με την τεχνική πρόκλησης / επούλωσης τραύματος, ενώ η
ανθεκτικότητα στην Δοσεταξέλη με κυτταρομετρία ροής και χρώση PI / Ανεξίνης.
Τέλος, η έκφραση των σηματοδοτικών μονοπατιών της ERK και ΑΚΤ, αναλύθηκαν με
ανοσοαποτύπωση. Ενώ τα mock MCF-7 κύτταρα ήταν φαινοτυπικά πανομοιότυπα με τα
πατρικά, τα MCF-7 Ec κύτταρα παρουσίασαν έναν πιο ατρακτοειδή φαινότυπο και
κατείχαν αυξημένο δυναμικό πολλαπλασιασμού (p<0.05) και αυξημένη μεταβολική
δραστηριότητα σε σχέση με τις άλλες κυτταρικές σειρές. Μικρή αύξηση
παρατηρήθηκε και στην κατανομή των κυττάρων στην S φάση του κυτταρικού κύκλου
(10%). Επιπλέον, η μεταναστευτικότητα των MCF-7Ec κυττάρων αυξήθηκε κατά 37%
(p<0.002), ενώ τα ποσοστά της απόπτωσης και νέκρωσης μετά από επίδραση
Δοσεταξέλης μειώθηκαν κατά περίπου 10%. Τέλος η φοσφορυλίωση του ERK1/2
μονοπατιού (και όχι του ΑΚΤ) αυξήθηκε κατά 2.4 φορές. Τα αποτελέσματα αυτά
υποδηλώνουν ότι το Εc πεπτίδιο επάγει τον πολλαπλασιασμό, την μετανάστευση και
την ανθεκτικότητα των ορμονοεξαρτώμενων MCF-7 κυττάρων μέσω του ERK1/2
μονοπατιού
Λέξεις-κλειδιά:
Ινσουλινό-μιμητικός αυξητικός παράγοντας-1, Μηχανό-αυξητικός παράγοντας, Καρκίνος του μαστού, ΕΡΚ μονοπάτι, Ε πεπτίδιο μηχανό-αυξητικού παράγοντα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
125

document.pdf
11 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.