Χαρτογράφηση της μικροαρχιτεκτονικής των οστών με τη μεθοδολογία της υλικογραφίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308405 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-20
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καραντζούλης Βασίλειος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπλ. Καθ. Μυρσίνη Κουλούκουσα, Καθ. Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος, Αναπλ. Καθ. Χάρις Λιάπη
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρτογράφηση της μικροαρχιτεκτονικής των οστών με τη μεθοδολογία της υλικογραφίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Mapping of bone microstructure using the materialographic method
Περίληψη:
Στόχος: Η ανάπτυξη μιας απλοποιημένης τεχνικής για τη μελέτη της οστικής
μικροαρχιτεκτονικής σε μη αφαλατωμένα δείγματα μεγάλης κλίμακας (οστική
ιστομορφομετρία). Οι έως τώρα καθιερωμένες τεχνικές, όπως μη αφαλατωμένες
λεπτοτομές, υπέρλεπτη λείανση, επιφανειακή χρώση λειασμένων δοκιμίων, microCΤ,
ηλεκτρονιακή μικροσκόπηση, είναι κατά κανόνα δαπανηρές, χρονοβόρες, θέτουν
υψηλές απαιτήσεις σε εξοπλισμό, αναλώσιμα, μέτρα εργαστηριακής ασφάλειας και
εξειδίκευση προσωπικού.
Μέθοδος: Η τεχνική στηρίζεται στις αρχές της υλικογραφίας, ωστόσο η
πρωτοπορία της έγκειται στην επιλογή εύχρηστου και χαμηλού κόστους
εξοπλισμού και αναλώσιμων σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας (κοπή,
απολίπανση, εγκιβωτισμός, λείανση, χρώση, ψηφιοποίηση). Στην παρούσα
διατριβή περιγράφονται διεξοδικά τα στάδια επεξεργασίας, καθώς και πλήθος
τεχνικών λεπτομερειών για την επιτυχή πρακτική εφαρμογή τους: κοπή λεπτών
παράλληλων τομών με τη βοήθεια ιδιοδιάταξης επί επιτραπέζιας πριονοκορδέλλας,
καθαρισμός λίπους σε υποχλωρίδιο το νατρίου (χλωρίνη), εγκιβωτισμός σε εποξεική
ρητίνη, λείανση με λειαντικά χαρτιά καρβίδιου του πυριτίδου, χρώση με
τροποποιημένη τεχνική von Kossa, ψηφιοποίηση σε επιτραπέζιο σαρωτή. Στα πλαίσια
μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής πρότασης, αναπτύχθηκε το πρόσθετο
Map_BoneMicrostructure ως λογισμικό ελεύθερου κώδικα για την πλατφόρμα ImageJ
για την επεξεργασία των εικόνων και την εξαγωγή ποσοτικών μετρήσεων. Για την
επικύρωση της μεθόδου, οχτώ οστικά δείγματα μελετήθηκαν με την καθιερωμένη
τεχνική της microCT, και εν συνεχεία υπεβλήθησαν στην ταχεία υλικογραφική
μέθοδο. Οι παράμετροι οστικής ιστομορφομετρίας BV/TV, Tb.Th., Tb.Sp., Tb.N.
υπολογίστηκαν για κάθε δείγμα και με τις δύο μεθόδους, και εν συνεχεία
υπεβλήθησαν στη στατιστική δοκιμασία του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης
Pearson. Η συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,005) και για τις τέσσερις
παραμέτρους.
Συζήτηση: Η προτεινόμενη τεχνική δεν εξαρτάται από μικροσκόπηση, μπορεί να
εφαρμοστεί σε μεγάλα δείγματα, είναι σχετικά ταχεία, χρησιμοποιεί ασφαλή υλικά,
και έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό (περ. 1000€) και
αναλώσιμα (περ. 5€ ανά διατομή). Ωστόσο, δεν επιτρέπει τη μελέτη κυτταρικών
στοιχείων. Η μέθοδος επικυρώθηκε επιτυχώς συγκρινόμενη με τη microCT.
Συμπέρασμα: Η ταχεία υλικογραφική μέθοδος είναι ένα ολοκληρωμένο
ερευνητικό εργαλείο, και έχει τις προϋποθέσεις να συμβάλλει στην επέκταση της
μελέτης του οστίτη ιστού, καθώς επιτρέπει την ταχεία μελέτη οστικών δειγμάτων
με χαμηλές απαιτήσεις εξοπλισμού και κόστος αναλώσιμων.
Λέξεις-κλειδιά:
Υλικογραφία, Οστική μικροαρχιτεκτονική, Χρώση von Kossa, Μη αφαλατωμένο οστό, Εποξεική ρητίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
114