Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308413 117 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-22
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Πολυκάρπου Έλενα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής ( επιβλέπων), Μαρίζα Τσολιά ,Βασιλική Παπαευαγγέλου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος: Ο προσδιορισμός της επίδρασης της από του στόματος συμπληρωματικής
χορήγησης L-αργινίνης στη φλεγμονή του εντέρου, σε πολύ χαμηλού βάρους γέννησης
(ΠΧΒΓ) νεογνά, όπως εκτιμάται από τα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων και απο
την επίπτωση και σοβαρότητα της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (ΝΕΚ).
Μεθοδολογία: Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη συμμετείχαν 83 ΠΧΒΓ νεογνά με βάρος
γέννησης 1500g και ηλικία κύησης 34 εβδομάδες. 40 νεογνά έλαβαν από το στόμα
καθημερινά συμπλήρωματικά L-αργινίνη 1.5mmol/Kg/day μεταξύ της 3ης και 28ης
ημέρας ζωής και 43 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Δείγματα κοπράνων συλλέχθηκαν κατά
τις ημέρες 3, 14 και 28 και η καλπροτεκτίνη μετρήθηκε με τη μέθοδο ELISA. Η
διάγνωση και ταξινόμηση της NEΚ έγιναν σύμφωνα με τα τροποποιημένα κριτήρια
κατά Bell.
Αποτελέσματα/ Συμπεράσματα: Οι τιμές καλπροτεκτίνης μειώθηκαν σημαντικά με την
πάροδο του χρόνου και στις δύο ομάδες (p=0.032) αλλά αυτό δεν φαίνεται να
συσχετίζεται με τη συμπληρωματική χορήγηση αργινίνης. Δεν παρατηρήθηκαν
παρενέργειες στα νεογνά που έλαβαν συμπλήρωμα αργινίνης. Η συχνότητα εμφάνισης
της NEΚ σταδίου ΙΙΙ ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της L-αργινίνης (2,5%
έναντι 18,6%, p = 0,030). Η θνητότητα από ΝΕΚ ήταν μικρότερη στην ομάδα της
L-αργινίνης (0% έναντι 9.3%, p=0.045). Η συμπληρωματική χορήγηση εντερικώς
L-αργινίνης φαίνεται πως μειώνει τη σοβαρότητα και τη θνητότητα της ΝΕΚ.
Λέξεις-κλειδιά:
Νεκρωτική εντεροκολίτιδα, Μονοξείδιο του αζώτου, Καλπροτεκτίνη, Αργινίνη, Πρόωρα νεογνά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
219
Αριθμός σελίδων:
123

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.