Ψωρίαση. Διερευνηση μεταβολών των Τ-λεμφοκυττάρων στην ανοσολογική διαταραχή των ασθενών με ψωρίαση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308428 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-19
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κουρής Ανάργυρος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κατούλης Αλέξανδρος, Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος, Σταυριανέας Νικόλαος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψωρίαση. Διερευνηση μεταβολών των Τ-λεμφοκυττάρων στην ανοσολογική διαταραχή των ασθενών με ψωρίαση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Psoriasis. Investigation of T-lemphocytes in immunological disorders of patients with psoriasis
Περίληψη:
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια, στην οποία οι
προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως TNF-α, IL-17, IL-1β, IL-6 και IL-22 παίζουν
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να
εκτιμήσει κατά πόσον οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες TNF-α, IL-17, IL-1β,IL-6 και
IL-22 απελευθερώνονται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ψωρίασης,
υποστηρίζοντας μια γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση. Μονοπύρηνα κύτταρα
περιφερικού αίματος (PBMCs) απομονώθηκαν από 30 ασθενείς με ψωρίαση και από 30
υγιείς μάρτυρες. Η παραγωγή της κυτοκίνης εκτιμήθηκε στα υπερκείμενα μετά από
διέγερση των PBMCs με μικροβιακούς διεγέρτες και μέτρησή της με την μέθοδο
Elisa. Επιπλέον, η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των
υποσυνόλων των μονοκυττάρων που εμπλέκονται και την παραγωγή ενδοκυτταρικού ΤΝF-
α στα μονοκύτταρα. Τα επίπεδα της IL-17 ήταν σημαντικά υψηλότερα στα
υπερκείμενα των PBMCs των ψωριασικών ασθενών σε σύγκριση με τους μάρτυρες μετά
από διέγερση με ΡΗΑ (p=0,042). Ο TNF-α ήταν στατιστικώς σημαντικά υψηλό-τερος
στα κύτταρα των ψωριασικών ασθενών σε σύγκριση με τους μάρτυρες μετά από
διέγερση με όλους τους διεγέρτες. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε
μεταξύ των ασθενών και των μαρτύρων για τα CD14+/CD16+ μονοκύτταρα (p <0,0001)
και τα CD14-/CD16+ μονοκύτταρα (p = 0,002). Ο ΤΝF-α που παράγεται από τα
μονοκύτταρα και τον απόλυτο αριθμό των CD14-/CD16+ μονοκυττάρων ήταν
μεγαλύτερος στους ψωριασικούς ασθενείς σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Υπάρχουν
ενδείξεις ότι αυτός ο υποπλη-θυσμός μπορεί να είναι υπεύθυνος για την αυξημένη
παραγωγή ΤΝF-α από τα μονοκύτταρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Ψωρίαση , TNF-a, Μονοκύτταρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
295
Αριθμός σελίδων:
111

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.