Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του συνδεόμενου με τον πυρήνα μεταγραφικού παράγοντα-2 (Runx-2), της μορφογενετικής πρωτεΐνης του οστού - 2 (BMP-2) και της πρωτεΐνης προσκόλλησης της οστεΐνης (CAP) σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που εκφράζουν ίνες οξυταλάνης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308568 402 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Βιολογίας Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσιλιγκρού Ιωάννα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βασίλης Πανής, Φοίβος Μαδιανός, Κωνσταντίνος Τόσιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του συνδεόμενου με τον πυρήνα μεταγραφικού παράγοντα-2 (Runx-2), της μορφογενετικής πρωτεΐνης του οστού - 2 (BMP-2) και της πρωτεΐνης προσκόλλησης της οστεΐνης (CAP) σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που εκφράζουν ίνες οξυταλάνης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΣΤΟΧΟΣ : Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ανοσοΐστοχημική
έκφραση των πρωτεϊνών Runx-2, BMP-2 και CAP σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που
περικλείουν ίνες οξυταλάνης, με σκοπό να προτείνει και να καθιερώσει τη χρήση
του περιφερικού οστεοποιού ινώματος ως ενός in vivo μοντέλου για τη μελέτη του
περιρριζίου.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : Επιλέχθηκαν τριάντα περιστατικά με βάση την παρουσία κλινικών και
ιστολογικών χαρακτηριστικών περιφερικού οστεοποιού ινώματος καθώς και ινών
οξυταλάνης. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των Runx-2, BMP-2 και CAP αξιολογήθηκε σε
οπτικό μικροσκόπιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Παρατηρήθηκε άφθονη έκφραση των Runx-2, BMP-2 και CAP στα
περιφερικά οστεοποιά ινώματα. Από το σύνολο των τριάντα βλαβών, είκοσι δύο
εμφανίζουν θετική χρώση για Runx-2, είκοσι έξι για BMP-2 και είκοσι πέντε για
CAP. Η έκφραση της Runx-2 είναι άφθονη σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που
υπάρχει οστό (p=0.04) και η έκφραση της BMP-2 είναι άφθονη σε βλάβες που
υπάρχουν δυστροφικές ενασβεστιώσεις (p=0.03).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Τα περιφερικά οστεοποιά ινώματα με ίνες οξυταλάνης εκφράζουν
μόρια που απαντώνται στο οστό και στην οστεΐνη (Runx-2, BMP-2) και μόρια που
απαντώνται μόνο στην οστεΐνη (CAP). Επομένως οι πληθυσμοί κυττάρων που
συναντάμε στη βλάβη ανήκουν σε κυτταρικές σειρές που παράγουν ενασβεστιωμένους
ιστούς, δηλαδή στην οστεοβλαστική ή στην οστεϊνοβλαστική σειρά.
Λέξεις-κλειδιά:
Οστεογένεση, Οστεϊνογένεση, Περιφερικό οστεοποιό ίνωμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
462
Αριθμός σελίδων:
250

document.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.