Μελέτη της Σηματοδοτικής Οδού mTOR στα Κακοήθη Νεοπλάσματα των Σιαλογόνων Αδένων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308578 416 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασική Επιστήμη Παθοβιολογίας Στόματος
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Διαμαντή Σμαράγδα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νικόλαος Νικητάκης Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων),Κωνσταντίνος Τόσιος Επίκουρος Καθηγητής, Αλεξάνδρα Σκλαβούνου Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της Σηματοδοτικής Οδού mTOR στα Κακοήθη Νεοπλάσματα των Σιαλογόνων Αδένων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση
της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης ανιόντων και κατιόντων μορίων της οδού mTOR σε
καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων. (ΝΣΑ)

ΥΛΙΚΟ-ΜEΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 39 περιπτώσεις κακοήθων, 13
περιπτώσεις καλοήθων ΝΣΑ και 8 περιπτώσεις φυσιολογικών ελασσόνων σιαλογόνων
αδένων. (ΕΣΑ)
Πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική ανάλυση όλων των περιπτώσεων για τα παρακάτω
αντισώματα: pAKT, 4E-BP1, p4E-BP1, S6, pS6 και eIF4E.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανοσοϊστοχημική έκφραση της pΑΚΤ ήταν κυτταροπλασματική.
Διαπιστώθηκε στο 100% των κακοήθων και καλοήθων νεοπλασμάτων και στο 75% των
φυσιολογικών ΕΣΑ.
Η ανοσοϊστοχημική έκφραση της 4EBP1 ήταν κυρίως κυτταροπλασματική. Παρατηρήθηκε
στο 100% των κακοήθων και καλοήθων ΝΣΑ και στο 87,5% της ομάδας ελέγχου. Η
ανοσοϊστοχημική έκφραση της p4EBP1 ήταν κυτταροπλασματική και πυρηνική.
Παρατηρήθηκε στο 97,4% των κακοήθων και στο 100% των καλοήθων νεοπλασμάτων, ενώ
ήταν αρνητική στην ομάδα ελέγχου. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση της S6 και της pS6
ήταν κυτταροπλασματική. Η S6 παρατηρήθηκε στο 100% των κακοήθων, στο 92,3% των
καλοήθων ΝΣΑ και στο 37,5% των φυσιολογικών
ΕΣΑ. Η pS6
ανιχνεύθηκε στο 95% των κακοήθων και 76,9% των καλοήθων νεοπλασμάτων. Στους
φυσιολογικούς ΕΣΑ, η έκφραση της υπήρξε
αρνητική.
Η ανοσοϊστοχημική έκφραση της eIF4E ήταν κυτταροπλασματική.
Διαπιστώθηκε στο 76,9% των κακοήθων, στο 69,2% των καλοήθων νεοπλασμάτων και σε
μία μόνο περίπτωση (12,5%) της ομάδας ελέγχου.
Παρατηρήθηκε ότι όλα τα μελετώμενα μόρια εκφράζονται σε υψηλότερα επίπεδα στα
κακοήθη νεοπλάσματα σε σύγκριση με τα καλοήθη και τους φυσιολογικούς ΕΣΑ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οδός mTOR φαίνεται ότι ενεργοποιείται στα νεοπλάσματα των
σιαλογόνων αδένων, ειδικά στα
κακοήθη Επομένως
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον καθορισμό mTOR-σχετιζόμενων
προγνωστικών δεικτών και θεραπευτικών στόχων.
Λέξεις-κλειδιά:
κακοήθη-καλοήθη νεοπλάσματα σιαλογόνων αδένων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
216
Αριθμός σελίδων:
192