Ανάπτυξη Ενιαίας Μεθόδου Σαρώσεως Απαγορευμένων Ουσιών σε Ούρα Αθλητών με την Τεχνική GC/MS, για Εφαρμογή σε Εργαστήρια Ελέγχου Doping

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308652 251 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-05
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κιούση Πολυξένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μ. Κουππάρης Καθηγ.(επιβλέπων), Α. Καλοκαιρινός Καθηγ., Τ. Αττά-Πολίτου Αναπλ. Καθηγ. , Κ. Ευσταθίου Καθηγ., Α. Οικονόμου Επικ. Καθηγ., Ν. Θωμαΐδης Επικ. Καθηγ., E. Μπακέας Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Ενιαίας Μεθόδου Σαρώσεως Απαγορευμένων Ουσιών σε Ούρα Αθλητών με την Τεχνική GC/MS, για Εφαρμογή σε Εργαστήρια Ελέγχου Doping
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Βασική απαίτηση για τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ αποτελεί η ικανότητα
προσδιορισμού ενός μεγάλου αριθμού απαγορευμένων ουσιών με διαφορετικές
ιδιότητες, σε χαμηλές συγκεντρώσεις και σε διάφορα βιολογικά υγρά, όπως τα
ούρα. Τα περισσότερα εργαστήρια χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό διαφορετικές
παρασκευαστικές και αναλυτικές διαδικασίες. Η ανάπτυξη μιας ενιαίας μεθόδου
σαρώσεως θα ήταν επιθυμητή, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική
εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και ανθρώπινου δυναμικού.
Η παρούσα εργασία, εξετάζει την ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου σαρώσεως για την
ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών σε δείγματα ούρων αθλητών με την τεχνολογία
GC/TOFMS. Η μέθοδος σάρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινή παρασκευαστική
πορεία και ενιαίο στάδιο αναλυτικής μέτρησης. Η πρώτη περιλαμβάνει τα στάδια
της υδρόλυσης, εκχύλισης και παραγωγοποίησης.
Το πειραματικό πρωτόκολλο για την ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου παραγωγοποίησης
επικεντρώθηκε στο σχηματισμό τριμεθυλοσιλυλο-παραγώγων. Ακολούθησε
βελτιστοποίηση της προτεινόμενης πορείας παραγωγοποίησης. Η βελτιστοποιημένη
πορεία παραγωγοποίησης δυο σταδίων, διάρκειας 20 min επέτρεψε την ανίχνευση 190
ουσιών σε συγκέντρωση ίση με το Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο Απόδοσης (MRPL).
Το πειραματικό πρωτόκολλο για την ανάπτυξη ενιαίας μεθόδου εκχύλισης
περιλαμβάνει 4 σειρές πειραμάτων. Αρχικά εξετάστηκαν πρωτόκολλα εκχύλισης
στερεάς φάσης (SPE) και υγρό-υγρό εκχύλισης (LLE), σε μη υδρολυμένα ούρα.
Συνδυασμός SPE και LLE οδήγησε σε καθαρισμό του υποβάθρου και ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Τα πρωτόκολλα αυτά, καθώς και πρωτόκολλα μόνο με LLE δοκιμάστηκαν
σε υδρολυμένα ούρα. Τα βέλτιστα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν για την εκχύλιση του
συνόλου των εξεταζομένων ουσιών στο MRPL. Τελικά, επιλέχθηκε εκχύλιση με
διαιθυλαιθέρα.
Η εφαρμογή κοινής αναλυτικής πορείας περιλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων ούρων
που παρασκευάστηκαν με την ενιαία παρασκευαστική πορεία και ενιαία αναλυτική
μέθοδο με GC/TOFMS. Προσδιορίστηκαν αρχικά οι χρόνοι ανάσχεσης, καθώς και τα
κύρια διαγνωστικά ιόντα για τις μελετούμενες ουσίες. Ακολούθως προσαρμόστηκαν
macro στο λογισμικό του οργάνου. Από τις 183 ουσίες που εξετάστηκαν,
προσδιορίστηκαν με λόγο S/N>3, 169 απαγορευμένες ουσίες. Μέρος των ουσιών που
απέτυχαν να ανιχνευθούν με GC/TOFMS, ανιχνεύονται με LC/TOFMS.
Η ενιαία μέθοδος σάρωσης επιτρέπει την ανίχνευση ενός μεγάλου αριθμού ουσιών σε
δείγματα ούρων αθλητών, με εξαιρετικές δυνατότητες λόγω της υψηλής
διαχωριστικής ικανότητας και της ακρίβειας προσδιορισμού μαζών με λειτουργία
πλήρους σάρωσης.
Λέξεις-κλειδιά:
Mέθοδος σάρωσης, Tριμεθυλοσιλυλο-παράγωγα, Yγρό-υγρό εκχύλιση, Eκχύλιση στερεάς φάσης, GC/TOFMS
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
21-26, 262, 265
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
209
Αριθμός σελίδων:
346