Ανάπτυξη επισημασμένων παραγώγων του νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ουμανίνη για βιολογικές μελέτες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308656 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-09
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κωστομοίρη Μύρτα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γαλανοπούλου Ντία Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα), Σιαφάκα Αθανασία Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πελεκάνου Μαρία Ερευνήτρια Α΄, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη επισημασμένων παραγώγων του νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ουμανίνη για βιολογικές μελέτες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development of labeled derivatives of the neuroprotective peptide humanin for biological studies
Περίληψη:
H κολιβελίνη (CL) είναι ένα υβριδικό 26-πεπτίδιο (SALLRSIPAPAGASR--LLLLTGEIDLP)
και το πλέον δραστικό μέλος της νευροπροστατευτικής οικογένειας πεπτιδίων της
ουμανίνης (HN) με in vitro και in vivo δράση έναντι τοξικών εκδηλώσεων που
σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer (ΑD). Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής
είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός νέων παραγώγων της CL, με απώτερο στόχο την
ευρεία εφαρμογή τους στην διερεύνηση του τρόπου δράσης της οικογένειας της ΗΝ.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν τρία νέα παράγωγα της CL τα οποία
φέρουν ομάδες-ιχνηθέτες: α) την φθορίζουσα ένωση FITC (CL-FITC), β) την βιοτίνη
– ένωση που σχηματίζει εξαιρετικά σταθερά σύμπλοκα με την πρωτεΐνη
στρεπταβιδίνη (CL-βιοτίνη) και γ) το τριπεπτίδιο dimethylGly-Ser-Cys, χηλικό
υποκαταστάτη του ραδιενεργού μετάλλου 99mTc (CL-CSG). Η σύνθεση
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Fmoc στρατηγική σύνθεσης πεπτιδίων σε στερεά
φάση, ο καθαρισμός έγινε με ημιπαρασκευαστική RP-HPLC και ο χαρακτηρισμός με
ESI-MS και φασματοσκοπία NMR.
Δομική ανάλυση των παραγώγων με φασματοσκοπία NMR καθώς και πειράματα
κυτταροτοξικότητας με την μέθοδο ΜΤΤ έδειξαν ότι η εισαγωγή της ομάδας-ιχνηθέτη
δεν επιφέρει αλλαγές στην διαμόρφωση της CL ούτε καθιστά τοξικά τα νέα
παράγωγα. Μελέτες μικροσκοπίας φθορισμού με τη χρήση του παραγώγου CL-FITC
έδειξαν πρόσδεση στην μεμβράνη των υβριδικών κυττάρων F11, η οποία ελαττώνεται
όταν τα κύτταρα προεπώαζονται με περίσσεια CL. Σύμπλεξη του CL-CSG με 99mTc και
in vivo πειράματα βιοκατανομής σε φυσιολογικούς ποντικούς έδειξαν την παρουσία
ραδιενέργειας στον εγκέφαλο 2 min p.i. και απέκκριση μέσω του ουροποιητικού.
Τέλος, in vitro μελέτες αλληλεπίδρασης του παραγώγου CL-βιοτίνη με το β-
αμυλοειδές πεπτίδιο της AD με μέθοδο τύπου ELISA (βιοτίνης/στρεπταβίνης), σε
συνδυασμό με πειράματα κυκλικού διχρωισμού, δείχνουν αλληλεπίδραση της CL με το
β-αμυλοειδές πεπτίδιο.
Λέξεις-κλειδιά:
Ουμανίνη, Κολιβελίνη, Νόσος Alzheimer, β-αμυλοειδές πεπτίδιο, Επισημασμένα πεπτιδικά παράγωγα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15-19
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
230
Αριθμός σελίδων:
201