Ανίχνευση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και D-διμερών σε μικροσυστοιχίες με φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308703 159 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-18
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κουκουβίνος Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αθανασία Σιαφάκα-Καπάδαη Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Σωτήριος Κακαμπάκος Ερευνητής Α΄, Παναγιώτα Πέτρου Ερευνήτρια Α΄
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης και D-διμερών σε μικροσυστοιχίες με φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Detection of C-reactive protein and D-dimers in microarrays with white light reflectance spectroscopy
Περίληψη:
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στον
σύγχρονο κόσμο. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικός ο προσδιορισμός της
συγκέντρωσης στον ορό του αίματος πρωτεϊνών που ονομάζονται καρδιακοί δείκτες
και σχετίζονται με τον καθορισμό της έκτασης της βλάβης μετά από κάποιο
ισχαιμικό επεισόδιο ή την πρόγνωση εμφάνισης κάποιας καρδιακής νόσου. Στόχος
της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδου ταυτόχρονης
ανίχνευσης δύο καρδιακών δεικτών, της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και των
D-διμερών (D-Dimers), με συστοιχία αντισωμάτων και οπτικό ανοσοαισθητήρα που
βασίζεται σε φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός και επιτρέπει την ανίχνευση
αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη χρήση ιχνηθετών. Η ανίχνευση βασίζεται
στη παρακολούθηση των μεταβολών του φάσματος συμβολής του φωτός που ανακλάται
από μια επιφάνεια πυριτίου που φέρει κατάλληλο υμένιο διαφανούς υλικού πάνω στο
οποίο ακινητοποιούνται τα αντισώματα. Στα πλαίσια της εργασίας επιλέχθηκαν
κατάλληλα αντισώματα για τους δύο δείκτες μέσω ανάπτυξης μη ανταγωνιστικών
ενζυμοανοσοχημικών προσδιορισμών σε φρεάτια μικροτιτλοδότησης. Στη συνέχεια, οι
ανοσοχημικοί προσδιορισμοί μεταφέρθηκαν στον οπτικό αισθητήρα όπου αρχικά
βελτιστοποιήθηκε το πάχος και η σύσταση του διαφανούς υμενίου καθώς και η
μέθοδος χημικής τροποποίησης της επιφάνειας και ακινητοποίησης των αντισωμάτων
σε αυτήν. Ακολούθως, βελτιστοποιήθηκαν όλες οι παράμετροι των ανοσοχημικών
προσδιορισμών (συγκεντρώσεις αντισωμάτων, διάρκεια ανοσοαντίδρασης, ταχύτητα
ροής διαλυμάτων, κ.α). Με τις βέλτιστες συνθήκες ελήφθησαν καμπύλες
βαθμονόμησης για τους δύο δείκτες και αξιολογήθηκε η επαναληψιμότητα και η
αξιοπιστία των μετρήσεων. Τέλος, κατασκευάστηκαν στην ίδια επιφάνεια διακριτές
ζώνες ειδικών αντισωμάτων κατά της CRP και των D-Dimers για την ταυτόχρονη
ανίχνευση τους σε δείγματα ορού. Οι τιμές που προσδιορίστηκαν για τους δύο
αναλύτες σε δείγματα ορού ήταν σε καλή συμφωνία με αυτές που προσδιορίστηκαν
στα ίδια δείγματα με μεθόδους αναφοράς, καταδεικνύοντας την αξιόπιστα των
μετρήσεων και την δυνατότητα εφαρμογής του αισθητήρα για τον ταυτόχρονο
προσδιορισμό των δύο δεικτών.
Λέξεις-κλειδιά:
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, D-διμερή, Μικροσυστοιχίες, Βιοαισθητήρες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-31
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
124
Αριθμός σελίδων:
203