Βιομιμητική και υδατική κατάσταση φυτικών ιστών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308764 376 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-26
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χειμώνα Χρυσάνθη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σοφία Ριζοπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια (επιβλέπουσα), Παναγιώτης Αποστολάκος Καθηγητής, Ελένη Σκαλτσά Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιομιμητική και υδατική κατάσταση φυτικών ιστών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Biomimetics and water status of plant tissues
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη, η περιγραφή και η
παρατήρηση της μορφολογίας και των επιφανειακών δομών των άγονων τμημάτων του
άνθους των ειδών Asphodelus ramosus L. και Capparis spinosa L. Επιπλέον, στόχος
της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των οπτικών ιδιοτήτων και της
'διαβρεξιμότητας' των υπό μελέτη ιστών και η διερεύνηση της παρουσίας
συσχέτισης μεταξύ μορφολογικών δεδομένων και ιδιοτήτων.
Η μελέτη της μορφολογίας των ανθικών ιστών πραγματοποιήθηκε με το οπτικό
μικροσκόπιο, το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και το μικροσκόπιο
ατομικής διακριτικότητας (AFM). Η περιγραφή του χρώματος των ανθέων
πραγματοποιήθηκε με το χρωματόμετρο. Η μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων νωπών
ανθικών τμημάτων πραγματοποιήθηκε με φασματοφωτόμετρο UV-vis-NIR. Η μελέτη της
διαβρεξιμότητας’ των επιφανειών των τεπάλων, πετάλων και σεπάλων
πραγματοποιήθηκε με την διάταξη μέτρησης γωνιών επαφής. Το υδατικό δυναμικό των
ιστών μετρήθηκε με την χρήση ψυχρομέτρου (dew point microvoltmeter).
Διαπιστώνονται έντονες διαφορές στο σχήμα, το μέγεθος και το ανάγλυφο των
επιδερμικών κυττάρων των συγκρινόμενων τμημάτων. Οι διαπιστούμενες μορφολογικές
διαφορές στα άγονα τμήματα του άνθους των δύο ειδών που μελετήθηκαν επιδρούν
στις ιδιότητες που εξετάστηκαν. Τα ποσοστά ανάκλασης συσχετίζονται με τις
παραμέτρους αδρότητας και κάθετης απόστασης διαδοχικών κορυφών και κοιλάδων του
ανάγλυφου. Οι τιμές των γωνιών επαφής παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτιση με τις
τιμές αδρότητας και των οριζόντιων αποστάσεων διαδοχικών κορυφών του ανάγλυφου.
Η λεπτομερής γνώση του ανάγλυφου των άγονων ανθικών τμημάτων, σε συνδυασμό με
την συσχέτιση των μορφολογικών δεδομένων με τις οπτικές ιδιότητες και την
διαβρεξιμότητα’, καθώς και η παρουσία περιοδικών δομών που αποδίδουν φαινόμενα
συμβολής, αποτελούν δεδομένα αξιοποιήσιμα στο πεδίο της βιομιμητικής για την
εφαρμογή τους σε ανθρώπινες κατασκευές, κεντρίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον
της επιστημονικής κοινότητας για τα φυτά του μεσογειακού οικοσυστήματος υπό
αυτήν την άποψη.
Λέξεις-κλειδιά:
Άνθος, Επιφάνεια, Μορφολογία, Οπτικές ιδιότητες, Διαβρεξιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
469
Αριθμός σελίδων:
viii, 235