Διαβήτης τύπου 2 και ψυχιατρικά νοσήματα. Διερεύνηση κοινής γενετικής αιτιολογίας.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308798 396 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μαρούλη Ειρήνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Λάμνησου Κλεονίκη Αναπλ. Καθηγητρία (Επιβλέπουσα), Δεδούσης Γεώργιος Καθηγητής, Ζεγγίνη Ελευθερία Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαβήτης τύπου 2 και ψυχιατρικά νοσήματα. Διερεύνηση κοινής γενετικής αιτιολογίας.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Type 2 diabetes and psychiatric diseases. Investigation of common genetic basis.
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβήο δείκτης SCZ-GRS δε συσχετίστηκε σημαντικά με τα επίπεδα
γλυκόζης σε ψυχιατρικούς και σε μη ψυχιατρικούς εθελοντές και δεν παρατηρήθηκαν
διαφοροποιήσεις στις συχνότητες αλληλομόρφων κινδύνου για εμφάνιση
σχιζοφρένειας ανάμεσα σε ψυχιατρικούς και μη ψυχιατρικούς εθελοντές. Επιπλέον,
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση στην κατεύθυνση επίδρασης
των γενετικών δεικτών για τα επίπεδα γλυκόζης με τα επίπεδα γλυκόζης σε μη
ψυχιατρικούς, ψυχιατρικούς εθελοντές καθώς και στα αποτελέσματα της μετα-
ανάλυσης. Τα γενετικά σκορ που εκτιμούν την αθροιστική επίδραση των 36
πολυμορφισμών που συσχετίζονται με τα επίπεδα γλυκόζης, συσχετίστηκαν θετικά με
τα επίπεδα γλυκόζης σε ψυχιατρικούς, μη ψυχιατρικούς εθελοντές καθώς και στα
αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά για το δείκτη wGRS ανάμεσα σε ψυχιατρικούς και μη ψυχιατρικούς
εθελοντές.Ο γενετικός δείκτης DIAGRAM-GRS που εκτιμάει την αθροιστική επίδραση
των γνωστών πολυμορφισμών για τον κίνδυνο ΣΔΤ2, συσχετίστηκε θετικά με τα
επίπεδα γλυκόζης. Ο δείκτης του τρόπου ζωής -GPS- συσχετίστηκε με χαμηλότερα
επίπεδα γλυκόζης καθώς και με χαμηλότερα επίπεδα δεικτών παχυσαρκίας. Ο
γενετικός δείκτης DIAGRAM-GRS καθώς και ο γενετικός δείκτης GRS αλληλεπιδρoύν
με το δείκτη του τρόπου ζωής GPS μειώνοντας τα επίπεδα γλυκόζης.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαβήτης, Σχιζοφρένεια, Συνοσηρότητα, Διατροφή, Φυσική δραστηριότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
276
Αριθμός σελίδων:
288

document.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.