Διαχείριση κρίσεων από φυσικούς κινδύνους στο Σχολικό περιβάλλον: Αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308816 489 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-04-01
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής (Επιβλέπων), Αγγελική Βουδούρη Καθηγήτρια, Θωμάς Μπαμπάλης Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση κρίσεων από φυσικούς κινδύνους στο Σχολικό περιβάλλον: Αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Crisis management of natural hazards in the School Environment: Evaluation of training courses
Περίληψη:
1. Στη παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια για:
• Διερεύνηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης κρίσεων από
φυσικούς κινδύνους στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον.
• Μεταφορά και προσαρμογή διεθνών πρακτικών αντιμετώπισης φυσικών
κινδύνων στα ελληνικά δεδομένα, με έμφαση στα φυσικά φαινόμενα που πλήττουν
εντονότερα τη χώρα.
• Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πρότασης ενός επιμορφωτικού προγράμματος
μαζί με ένα σχέδιο για την αξιολόγηση του, που μπορεί να συμβάλλει
αποτελεσματικά στη δημιουργία ασφαλούς, θετικού και ποιοτικού σχολικού
κλίματος.
• Να μετουσιωθεί σε πράξη η «αρμονική σύγκλιση» των γνώσεων, πρακτικών
και συμπερασμάτων από επιμέρους επιστημονικά πεδία, προς όφελος όλου του
Σχολικού Πληθυσμού και της Κοινωνίας γενικότερα.

2. Στην εκπόνηση της μελέτης:
• Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοκαταγραφής για τη διερεύνηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών.
• Χρησιμοποιήθηκε η νομοθετική μέθοδος για τον τρόπο ανάλυσης των
αποτελεσμάτων.

3. Τα κύρια αποτελέσματα – συμπεράσματα, συνοπτικά είναι:
• Απαίτηση για στοχευμένα & επιμελώς σχεδιασμένα προγράμματα επιμόρφωσης.
• Ανάγκη για ενίσχυση ετοιμότητας μελών της σχολικής μονάδας και
ανάπτυξη σχεδίων δράσης.
• Ανάγκη για Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων.
• Τα προσόντα των εισηγητών/επιμορφωτών συντείνουν στο συνδυασμό
θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε στοιχείο,
ανάλογα με τη θεματική περιοχή.
• Προτίμηση επιμόρφωσης: Πρακτική άσκηση με εκπαιδευτικό υλικό
εργαστηριακό και περιεχόμενο πρακτικό.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση κρίσεων, Φυσικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές, Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
VI ,XXI
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
435
Αριθμός σελίδων:
445

document.pdf
19 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.