Διερεύνηση και προσομοίωση της υδροφορίας ετερογενούς μέσου ασυνεχειών. Εφαρμογή στη νήσο Νάξο (Αιγαίο Πέλαγος).

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308823 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-13
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Παρτσινεβέλου Αικατερίνη-Σοφία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Στουρνάρας Γεώργιος Ομοτ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση και προσομοίωση της υδροφορίας ετερογενούς μέσου ασυνεχειών. Εφαρμογή στη νήσο Νάξο (Αιγαίο Πέλαγος).
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Investigation and simulation of aquifers in heterogeneous fractured media. Application in Naxos Island (Aegean Sea).
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο
για την προσομοίωση της υπόγειας ροής σε ετερογενές μέσο ασυνεχειών, ούτως ώστε
να είναι δυνατή η μελέτη των υδροφοριών και των υδραυλικών διασυνδέσεων μεταξύ
τους, που αναπτύσσονται σε σκληρά διερρηγμένα πετρώματα. Πιο συγκεκριμένα,
γίνεται λεπτομερής μελέτη όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υπόγεια ροή
στο μέσο ασυνεχειών, όπως η γεωλογία, η γεωμορφολογία, τα χαρακτηριστικά των
ασυνεχειών, κ.τ.λ. (ενδογενείς παράγοντες), καθώς και οι κλιματικοί παράγοντες
και οι χρήσεις γης (εξωγενείς παράγοντες). Επίσης γίνεται μελέτη και πρόβλεψη
των μεταβολών των υπόγειων υδατικών συστημάτων μέχρι το έτος 2100, έχοντας ως
γνώμονα τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατούν, λόγω των
κλιματικών αλλαγών. Τέλος, γίνεται εκτίμηση των υδραυλικών παραμέτρων με τη
βοήθεια της πολυκριτιριακής ανάλυσης και της αναλυτικής διαδικασίας ιεράρχησης,
με σκοπό την προσομοίωση της υπόγειας ροής και την τρισδιάστατη απεικόνιση
αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και
χρησιμοποιώντας τα πακέτα λογισμικού SWAT και WASY FEFLOW.
Η μελέτη και η προσομοίωση της υπόγειας ροής εφαρμόζεται στη νήσο Νάξο, η οποία
αποτελείται κυρίως από σκληρά διερρηγμένα πετρώματα, ενώ το μοντέλο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στις υπόλοιπες Κυκλάδες, το οποίο πλέον αναφέρεται ως
«Κυκλαδικό Υδρογεωλογικό Μοντέλο».
Λέξεις-κλειδιά:
Κυκλαδικό Υδρογεωλογικό Μοντέλο, Νάξος, Μέσο αυνεχειών, SWAT, FEFLOW
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
157
Αριθμός σελίδων:
XIX, 315