Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308860 1012 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Διακάκης Μιχάλης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Δημήτριος Παπανικολάου (Επιβλέπων), Ομότιμος Καθηγητής Σπύρος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Flood hazard assessment with the use of modeling techniques
Περίληψη:
Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους στη
νότια Ευρώπη. Δεδομένου ότι η έρευνα στον Ελληνικό χώρο είναι περιορισμένη τόσο
σε ότι αφορά στην καταγραφή των φαινομένων όσο και σε ότι αφορά την εκτίμηση
του κινδύνου, η παρούσα διατριβή εστιάζει αφενός στην δημιουργία ενός
συστηματικού αρχείου καταγραφής των πλημμυρών στην Ελλάδα και αφετέρου στην
ανάλυση του κινδύνου με μια σειρά διαφορετικών μεθοδολογιών. Για το σκοπό αυτό
αναπτύσσεται μια βάση δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία για πλημμυρικά φαινόμενα
στον Ελληνικό χώρο, από την ανάλυση της οποίας προκύπτει για πρώτη φορά η
χωρική, η χρονική και η εποχική κατανομή των πλημμυρών και των θανάτων που
προκαλούν. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της διατριβής αναπτύσσεται μια μεθοδολογία
η οποία κάνει χρήση των γεωλογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών μιας
λεκάνης, για την προσομοίωση της απόκρισής της σε μια τυχαία καταιγίδα. Με
βάση την προσομοίωση αυτή η μέθοδος καθιστά δυνατή την κατάρτιση χαρτών
κινδύνου πλημμύρας. Ακολούθως, χρησιμοποιείται η υδραυλική προσομοίωση (μοντέλο
HECRAS) για την οριοθέτηση ζωνών κινδύνου. Η μέθοδος εφαρμόζεται στις λεκάνες
του Χάραδρου και της Ραπεντώσας στη ΒΑ Αττική. Επιπρόσθετα, αναλύονται στοιχεία
της βλάστησης (πληγές πρόσκρουσης σε κορμούς δένδρων) τα οποία χρησιμοποιούνται
για την εκτίμηση απορροής και την χρονολόγηση παρελθόντων πλημμυρικών
επεισοδίων. Τέλος, αναλύονται με βάση υφιστάμενα δίκτυα σταθμών τα
χαρακτηριστικά των καταιγίδων που οδηγούν σε πλημμυρογένεση, ανάλυση από την
οποία προκύπτει η ύπαρξη ορίων (thresholds) έντασης-διάρκειας πάνω από τα οποία
οι καταιγίδες οδηγούν σε πλημμυρογένεση. Από την διατριβή προκύπτει η
αναγκαιότητα της χρήσης διαφορετικών προσεγγίσεων για τη ρεαλιστική εκτίμηση
του κινδύνου με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού χώρου.
Λέξεις-κλειδιά:
Πλημμύρα, Πλημμυρικός κίνδυνος, Υδρολογία, Μοντέλα προσομοίωσης, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
254
Αριθμός σελίδων:
191

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.