Έρευνα των πηγών ευγενών και άλλων μετάλλων σε κοιτάσματα πορφυρικού τύπου Cu-Au-Pd-Pt - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308920 355 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Κιούσης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Οικονόμου Μαρία Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Πασπαλιάρης Ιωάννης Καθηγ., Σκαρπέλης Νικόλαος Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έρευνα των πηγών ευγενών και άλλων μετάλλων σε κοιτάσματα πορφυρικού τύπου Cu-Au-Pd-Pt - Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται μια μελέτη της προέλευσης των μετάλλων στα
κοιτάσματα πορφυρικού τύπου Cu-Au. Παρατίθενται πρωτότυπα στοιχεία από το
κοίτασμα των Σκουριών, σε συνδυασμό με υπάρχοντα δεδομένα από τις Σκουριές και
άλλα κοιτάσματα (Elatsite, Mamut, Ok Tedi) αντίστοιχου τύπου. Τα πολύτιμα
μέταλλα (Au, Pd, Pt) απαντώνται σε υπερβασικά έως βασικά μαγματικά πετρώματα
και προέρχονται από τη μερική τήξη της ανώτερης ασθενοσφαιρικής μανδυακής
σφήνας ή του κατώτερου φλοιού, που δίνει μάγμα βασαλτικής σύστασης. Τα πολύτιμα
μέταλλα ενσωματώνονται στο θειούχο τήγμα και αποδεσμεύονται από αυτό, κάτω από
οξειδωτικές συνθήκες, για να μεταφερθούν από τα υδροθερμικά ρευστά. Ο
εμπλουτισμός των μεταλλοφόρων πετρωμάτων σε μη ανταγωνιστικά στοιχεία (Ba, Sr,
Pb, U, Th, LREE: La, Ce, Nd) είναι αποτέλεσμα κλασματικής κρυστάλλωσης
(κυρίως), αλλά και ενσωμάτωσης υλικού όξινης σύστασης από το φλοιό.
Παράλληλα, εφαρμόζεται μια μέθοδος ανάκτησης, για τα πολύτιμα μέταλλα Au, Pd
και Pt, από συμπυκνώματα επίπλευσης χαλκοπυρίτη. Τα τελευταία είναι
αντιπροσωπευτικά της μεταλλοφορίας και προέρχονται από τα κοιτάσματα των
Σκουριών, Elatsite, Mamut και Ok Tedi. Η ανάκτηση περιλαμβάνει δύο στάδια: α)
οξειδωτική φρύξη των συμπυκνωμάτων επίπλευσης στους 915 oC για 2 h και β)
οξειδωτική εκχύλιση των φρυγμένων και κονιοποιημένων συμπυκνωμάτων στους 70 oC
για 24 h. Η εκχύλιση πραγματοποιείται σε σφαιρικό αντιδραστήρα, που περιέχει
υδατικό διάλυμα HCl 6 M και H2O2 0,03 M, όγκου 500 ml, υπό συνεχή ανάδευση. Τα
ποσοστά ανάκτησης κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα (>85%).
Η βιωσιμότητα της εξόρυξης και του εμπλουτισμού στις Σκουριές διερευνάται μέσα
από μια τεχνοοικονομική ανάλυση βασισμένη σε δεδομένα από σχετικές μελέτες
βιωσιμότητας των Behre Dolbear και Kvaerner Metals. Αυτά τα δεδομένα, σε
συνδυασμό με τα ποσοστά ανάκτησης και τις αξίες των μετάλλων, χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.). Η ταυτόχρονη ανάκτηση
του Pd και του Pt, ως παραπροϊόντα, πέρα από το Cu και το Au που παραμένουν τα
κύρια προϊόντα, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της Κ.Π.Α. (περίπου έως + 31
εκ. δολάρια Η.Π.Α.) και άρα στην ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής
ελκυστικότητας του κοιτάσματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Πορφυρικά κοιτάσματα, Ευγενή μέταλλα, Βιώσιμη ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
273
Αριθμός σελίδων:
249