Η Τεκτονική Δομή του Όρους Γκιώνα & οι Υδρογεωλογικές της εφαρμογές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308944 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-29
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Γουλιώτης Λεωνίδας
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπανικολάου Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Τεκτονική Δομή του Όρους Γκιώνα & οι Υδρογεωλογικές της εφαρμογές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The tectonic structure of Giona Mt & it's hydrogeological applications
Περίληψη:
Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από
γεωλογικές παρατηρήσεις με σκοπό την κατανόηση της Τεκτονικής Δομής του όρους
Γκιώνα.Η χρονική ανάλυση της παραμόρφωσης παρουσιάζεται μέσα από δεκατέσσερεις
(14) χρονικές περιόδους του Μεσοζωϊκού και Καινοζωϊκού αιώνα και στηρίχθηκε στο
συνδυασμό γεωμορφολογικών, στρωματογραφικών, τεκτονικών, αλλά και στοιχείων από
τις απολιθωμένες καρστικές μορφές και από τα σύγχρονακαρστικά συστήματα του
όρους. Αποδεικνύεται έτσι, ότι η Γκιώνα παρουσιάζει πολύπλοκη τεκτονική
εξέλιξη, που συνοδεύτηκε από διαδοχικές και διαχρονικές ασυμφωνίες, τόσο στο
προ-ορογενετικό, όσο και στο ορογενετικό στάδιό της, άλλοτε δηλαδή ως τμήμα της
υποβυθιζόμενης και άλλοτε ως τμήμα της επωθούμενης πλάκας.
Στα πλαίσια της διατριβής χρονολογήθηκε επίσης για πρώτη φορά με ασβεστολιθικά
ναννοαπολιθώματα, ένα ασύμφωνο κλαστικό σύστημα ολιγοκαινικής –
μεσομειοκαινικής ηλικίας με χαρακτηριστικά μόλασσας. Αυτό διαχωρίστηκε από τον
παλαιότερο ηωκαινικό φλύσχη και από τα νεότερα κροκαλολατυποπαγή Ανατολικής
Γκιώνας και βοήθησε σημαντικά στη μελέτη της καινοζωϊκής εξέλιξης της Γκιώνας
ως τμήμα της επωθούμενης πλάκας, η οποία χαρακτηρίζεται από πέντε(5)
ευδιάκριτες περιόδους παραμόρφωσης: Η πρώτη, ανωηωκαινικής (-
;κατωολιγοκαινικής) ηλικίας συνδέθηκε με τη δημιουργία επωθητικών ρηγμάτων, η
δεύτερη, ολιγοκαινικής (- ;κατωμειοκαινικής) ηλικίας, με μεγάλες
;οριζοντιολισθητικές ζώνες ΒΒΔ – ΝΝΑ διεύθυνσης, η τρίτη, κατωμειοκαινικής (-
;μεσομειοκαινικής) ηλικίας, με τη δημιουργία Α-Δ ανοικτών πτυχών και
εφιππεύσεων και η τέταρτη, μεσομειοκαινικής – ανωμειοκαινικής ηλικίας, με τη
δημιουργία κανονικών ρηγμάτων που έδωσαν γένεση στο ΒΒΔ – ΝΝΑ διεύθυνσης
εφελκυστικό σύστημα Στρόμης – Γαλαξειδίου. Τέλος, η νεότερη και πέμπτη
περίοδος, (; ανωμειοκαινικής -) πλειοτεταρτογενούς ηλικίας, συνδέθηκε με τη
δημιουργία μεγάλων εφελκυστικών ρηγμάτων Α – Δ διεύθυνσης που τέμνουν και
μετατοπίζουν όλες τις προηγούμενες τεκτονικές δομές και οριοθετούν στα βόρεια
και νότια το 1ης τάξεως τεκτονικό κέρας της Γκιώνας, ανάμεσα στις τεκτονικές
τάφρους του Κορινθιακού και του Βόρειου Ευβοϊκού.
Από την τεκτονική ανάλυση και τη μελέτη των απολιθωμένων και των σύγχρονων
καρστικών μορφών, κατανοήθηκε η δομή και η γεωμετρία τωντεταρτογενών καρστικών
συστημάτων του όρους και σε συνδυασμό με τα στοιχεία από τα μεγάλα
υδρογεωλογικά-υδραυλικά έργα του παρελθόντος, επιχειρήθηκε να προσεγγιστεί,η
έκταση μεν της υδρογεωλογικής λεκάνης των παράκτιων και υποθαλάσσιων καρστικών
πηγών Ιτέας – Γαλαξειδίου και ο τρόπος δε, με τον οποίο υφαλμυρίζεταιτο
παράκτιο καρστικό σύστημα της ΝΑ Γκιώνας.Ταυτόχρονα, έθεσε τις βάσεις για την
προσέγγιση των μηχανισμών λειτουργίας ορισμένων «αινιγματικών» καρστικών πηγών
στη Β. Γκιώνα.
Λέξεις-κλειδιά:
Παρνασσός - Γκιώνα, Κορινθιακή τάφρος, Μόλασσα, Φλύσχης, Καρστικές μορφές - καρστικά συστήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
252
Αριθμός σελίδων:
433