Κοιτασματολογία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Απλικίου της μεταλλευτικής περιοχής Σκουριώτισσας Κύπρου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308980 500 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02-02
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αντιβάχη Δανάη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νικόλαος Σκαρπέλης Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων) , Σωτήριος Βαρνάβας Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών, Κωνσταντίνος Κομνίτσας Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κοιτασματολογία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Απλικίου της μεταλλευτικής περιοχής Σκουριώτισσας Κύπρου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ore deposit amd environmental impacts from exploitation of the Apliki mine, Skouriotissa mining district, Cyprus
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στο κοίτασμα Απλίκι, το οποίο αποτελεί τμήμα της
μεταλλευτικής περιοχής της Σκουριώτισσας της Κύπρου, η οποία είναι σήμερα η
μοναδική περιοχή εξόρυξης μεταλλεύματος και παραγωγής χαλκού στη νήσο. Η
εξορυκτική δραστηριότητα στο Απλίκι, από την δεκαετία του 1960 έως το 1974,
είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή 1.650.000 τόνων μεταλλεύματος χαλκού. Λόγω του
τρόπου εκμετάλλευσης και της υπεργενετικής αλλοίωσης του μεταλλεύματος
δημιουργήθηκε λίμνη όξινων υδάτων.
Στόχος της διατριβής αυτής είναι η κοιτασματολογική και περιβαλλοντική μελέτη
του κοιτάσματος και η σύνθεση ενός γεωπεριβαλλοντικού μοντέλου, μέσω της
μελέτης του συστήματος «πέτρωμα-μετάλλευμα-υπεργενετικές αλλοιώσεις-ύδατα της
λίμνης-περιβαλλοντικές επιπτώσεις», το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο όχι μόνο για
το Απλίκι αλλά και για παρόμοια με αυτό περιβάλλοντα.
Για την επίτευξη των ερευνητικών αυτών στόχων έγινε ευρεία δειγματοληψία από τη
μεταλλοφόρο ζώνη, τα επανθήματα και τα όξινα ύδατα της λίμνης και εργαστηριακή
εξέταση με εφαρμογές τεχνικών AAS, ICP-MS, ICP-AES, XRD, SEM, RAMAN, EPMA, και
ανάλυσης ισοτόπων θείου.
Το μετάλλευμα του κοιτάσματος του Απλικίου φιλοξενείται εντός των κατωτέρων
pillow λαβών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Τροόδους. Οι λάβες
χαρακτηρίζονται από αργιλική εξαλλοίωση, όμοια με αυτήν που επικρατεί στις
αντίστοιχες λάβες όλου του Τροόδους. Η μεταλλοφορία βρίσκεται υπό τεκτονικό
έλεγχο και οριοθετείται από δύο υποπαράλληλα ρήγματα διευθύνσεως περίπου Β–Ν.
Στη μεταλλοφόρο ζώνη παρατηρούνται:
(α) ζώνη stockwork
(β) συγκεντρώσεις άμορφου πυριτίου φλεβοειδούς μορφής
(γ) οξειδωμένη φλέβα συμπαγούς μεταλλοφορίας («ερυθρά ζώνη»)
(δ) φλέβες γύψου
Οι λάβες εντός της μεταλλοφόρου ζώνης έχουν λατυποπαγοειδή μορφή. Το μετάλλευμα
εμφανίζει τυπικά χαρακτηριστικά πλέγματος φλεβιδίων (stockwork), με παρουσία
χαλαζιακών φλεβιδίων και ίασπι. Στη μεταλλοφόρο ζώνη παρατηρείται ολοσχερής
χλωριτίωση των λαβών, ενώ στα ανώτερα τμήματά της ασθενής πυριτίωση. Το
μετάλλευμα είναι ημισυμπαγές έως διάσπαρτο με κύρια ορυκτολογικά συστατικά τον
σιδηροπυρίτη, μαρκασίτη και χαλκοπυρίτη και με μικρότερη συμμετοχή σφαλερίτη
και πυρροτίτη. Ο Cu κυμαίνεται μεταξύ 0,01 και 3,5% και το S μεταξύ 0,1 και
16%. Η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος σε Au είναι από τις μικρότερες
παρατηρούμενες παγκοσμίως σε σχέση με αντίστοιχες μεταλλοφορίες, με μέγιστη
τιμή 0,1 g/t.
Ίασπις απαντάται με μορφή φλεβιδίων ή κατακερματισμένων φλεβιδίων σε όλη την
έκταση της μεταλλοφόρου ζώνης, πληρώνοντας κενούς χώρους.
Η ζώνη άμορφου πυριτίου αναπτύσσεται πλησίον του δυτικού ρήγματος, μεταξύ των
χλωριτιωμένων λαβών τύπου breccia και των pillow λαβών. Τα κύρια ορυκτολογικά
συστατικά της ζώνης-εκτός του αμόρφου πυριτίου-είναι καολινίτης, θειϊκά ορυκτά
του Na, Na-Mg και Mg. Παρόμοια εμφάνιση αμόρφου πυριτίου δεν έχει αναφερθεί σε
κοιτάσματα αντίστοιχα προς αυτά της Κύπρου ή του Ομάν. Η ζώνη αυτή σχετίζεται
με αντίστοιχες εμφανίσεις στο Galapagos Rift και τον ΝΔ Ειρηνικό ωκεανό.
Εκτιμάται ότι σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ύστερου υδροθερμικού
επεισοδίου, σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών (~30-50οC), που οδήγησε στην έκπλυση
των υφιστάμενων χλωριτιωμένων λαβών.
Η «ερυθρά ζώνη» κυριαρχείται από γκαιτίτη, γιαροσίτη και νατρογιαροσίτη, με
μικρότερη συμμετοχή οξειδίων του Fe-Ti, Pb, Cu και Zn. Θειούχα ορυκτά
απαντώνται σε ίχνη. Πιθανότατα αντιπροσωπεύει μία συμπαγή φλέβα σιδηροπυρίτη-
χαλκοπυρίτη, η οποία οξειδώθηκε. Η οξείδωση δεν είναι ικανή να «καταστρέψει»
πλήρως το πυριτικό δίκτυο φλεβιδίων, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στην
περιεκτικότητα του πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 58%. Η παραδοχή της
ύπαρξης συμπαγούς φλέβας θειούχων ενισχύεται και από τις υψηλές συγκεντρώσεις
στοιχείων, όπως του Cu (134 έως >10000 mg/kg), Zn (12 έως 2070 mg/kg) και As (4
έως 1060 mg/kg), που συνδέονται άμεσα με θειούχα ορυκτά.
Φλέβες γύψου πάχους από λίγα εκατοστά έως μισό μέτρο αναπτύσσονται με διεύθυνση
περίπου Β–Ν. Οι τιμές δ34S της γύψου (από 5,40 έως 6,90‰) εμπίπτουν στο πεδίο
των θειούχων ορυκτών των κοιτασμάτων τύπου Κύπρου (δ34S -1,1 έως +8,20‰).
Συμπεραίνεται ότι το θείο δεν προέρχεται από το Κρητιδικό θαλασσινό νερό και
εκτιμάται ότι η γύψος στο Απλίκι είναι αποτέλεσμα κυκλοφορίας ύστερου
υδροθερμικού ρευστού, που προκάλεσε την έκπλυση των παρακείμενων θειούχων
ορυκτών.
Η οξείδωση του θειούχου μεταλλεύματος είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
επανθημάτων (efflorescence), κυρίως ως μίγματος διαφορετικών ορυκτολογικών
φάσεων και την ανάπτυξη όξινης απορροής. Τα υπεργενετικά ορυκτά που
σχηματίζονται στην μεταλλοφόρο ζώνη είναι κυρίως θειϊκά του σιδήρου (π.χ.
μελαντερίτης και κοπιαπίτης), χαλκού (π.χ. χαλκανθίτης και λανγκίτης),
μαγνησίου (π.χ. επσομίτης) και αργιλίου (π.χ. αλουνογενής), ενώ στη βάση της
ανοικτής εκσκαφής κυρίαρχα είναι τα θειϊκά ορυκτά του ασβεστίου, νατρίου και
μαγνησίου (π.χ. γύψος, θεναρδίτης, βλοντίτης, επσομίτης).
Η μελέτη του χημισμού των υδάτων της λίμνης της ανοικτής εκσκαφής (στο
επιλίμνιο τμήμα) καταδεικνύει υψηλής οξύτητας ύδατα (pH 2,6-3,3), με υψηλές
συγκεντρώσεις θειϊκών (από 16330 έως 18850 mg/L) και μετάλλων, που υπερβαίνουν
κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια ύδρευσης και άρδευσης. Τα ύδατα της λίμνης
εμφανίζουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις Cu (~284 mg/L) σε σχέση με λίμνες
αντίστοιχων κοιτασμάτων στην Κύπρο.
Για την επεξεργασία των όξινων νερών χρησιμοποιήθηκε λειοτριβημένο υλικό
ασβεστολιθικών πετρωμάτων από γνωστές λατομικές μονάδες της νήσου. Τα
αποτελέσματα των πειραμάτων κρίνονται ως θετικά και η χρήση υδρασβέστου της
Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (ΕΜΕ) αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο
εξουδετέρωσης. Το pH των υδάτων μεταβλήθηκε από ~3 σε 9, ενώ παράλληλα οι
συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στην πλειονότητα τους μειώθηκαν σε τιμές
εντός των επιτρεπτών ορίων, πλην Mn και θειϊκών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ηφαιστειογενή μεταλλεύματα συμπαγών θειούχων τύπου Κύπρου, Οφιολιθικό σύμπλεγμα Τροόδους, Υπεργενετική αλλοίωση θειούχων; Επανθήματα; Όξινη απορροή μεταλλείου, Ισοτοπική σύσταση γύψου; Άμορφο πυρίτιο, Δοκιμές εξουδετέρωσης όξινων υδάτων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
468
Αριθμός σελίδων:
378