Μελέτη ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων με μετρήσεις από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309029 1212 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-14
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μητσάκου Ελευθερία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ξ. Μουσάς Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Π. Πρέκα-Παπαδήμα Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Ε. Χριστοπούλου-Μαυρομιχαλάκη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων με μετρήσεις από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of solar eruptive phenomena using in-situ data from spacecraft and ground stations
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή, μελετάμε τις διαπλανητικές στεμματικές εκροές μάζας
(ICMEs) που εμφανίστηκαν στην περιοχή κοντά στη Γη κατά την διάρκεια του
ηλιακού κύκλου 23.
Οι ICMEs που είναι οι διαπλανητικές υπογραφές των στεμματικών εκροών μάζας
(CMEs) που πραγματοποιούνται στον Ήλιο, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα
του διαπλανητικού χώρου και μπορούν με την αλληλεπίδρασή τους με τη γήινη
μαγνητόσφαιρα να επηρεάσουν με διάφορους τρόπους τη Γη και σε επέκταση και την
ανθρώπινη ύπαρξη και δραστηριότητα.
Ο ηλιακός κύκλος 23, που είναι ο τελευταίος ολοκληρωμένος ηλιακός κύκλος
(1996-2008) είναι από πολλές απόψεις ιδιαίτερος και σημαντικός, όχι μόνο
εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσίασε, αλλά επιπλέον επειδή από τον
συγκεκριμένο κύκλο και εξής έχουμε τεράστιο όγκο δεδομένων, που μπορούμε να
επεξεργαστούμε και να μελετήσουμε. Επιπλέον, από τον συγκεκριμένο κύκλο άρχισαν
να καταγράφονται με συνέπεια και οι CMEs, οπότε μπορούμε να έχουμε μία
ολοκληρωμένη εικόνα.
Η διατριβή αυτή αποτελείται από εννέα κεφάλαια, την βιβλιογραφία και λίστα
δημοσιεύσεων.
Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται κάποια θεωρητικά και ιστορικά στοιχεία σχετικά
με τον Ήλιο και τα χαρακτηριστικά του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των CMEs και των
διαπλανητικών υπογραφών τους (ICMEs). Αναφέρονται τα τυπικότερα μοντέλα
δημιουργίας τους, οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να παρατηρηθούν, διάφορα
φαινόμενα με τα οποία μπορούν να συσχετιστούν και οι κύριες επιπτώσεις τους στο
διαστημικό καιρό.
Στο τρίτο κεφάλαιο, δημιουργείται ένας νέος κατάλογος ICMEs, που αναγνωρίσαμε
με επιτόπιες μετρήσεις στην περιοχή κοντά στη Γη, κατά τη διάρκεια του ηλιακού
κύκλου 23. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται οριοθέτηση της κάθε ICME και της
θήκης της και επισημαίνεται αν συνοδεύεται από κρουστικό κύμα ή όχι. Μελετώνται
οι κατανομές της συχνότητας εμφάνισης τους, σε σχέση με τον ηλιακό κύκλο, καθώς
και οι κατανομές των CMEs, όπως παρατηρήθηκαν στον Ήλιο. Πραγματοποιείται
σύγκριση με άλλους δημοσιευμένους καταλόγους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η πιθανή συσχέτιση των διαφόρων παραμέτρων των
ICMEs και θηκών μεταξύ τους. Μελετώνται οι παράμετροι: ένταση μαγνητικού
πεδίου, ταχύτητα, πυκνότητα πρωτονίων, θερμοκρασία πρωτονίων, παράμετρος βήτα
πλάσματος ,διάρκεια και ακτινικό μέγεθος. Παρατίθενται τα σημαντικότερα
διαγράμματα διασποράς και υπολογίζονται οι συντελεστές συσχέτισης που
υποδεικνύουν την ισχυρότερη γραμμική συσχέτιση.
Στο πέμπτο κεφάλαιο δημιουργούνται οι τυπικές απεικονίσεις της χρονικής
εξέλιξης των παραμέτρων των ICMEs με εφαρμογή της ανάλυσης της υπέρθεσης των
εποχών. Επίσης, μελετάται και η αντίδραση του γήινου μαγνητικού πεδίου με τη
βοήθεια του δείκτη Dst. Ερευνώνται διαφοροποιημένες απεικονίσεις χρονικής
εξέλιξης των παραμέτρων, ανάλογα με την περίοδο εμφάνισης των ICMEs στον ηλιακό
κύκλο και με την ύπαρξη ή όχι κρουστικού κύματος.
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η χρονική εξέλιξη και συμπεριφορά χαρακτηριστικών
παραμέτρων των ICMEs μέσα στον ηλιακό κύκλο 23. Η μελέτη των παραμέτρων
πραγματοποιείται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ώστε να αποκαλυφθούν πιθανοί
συσχετισμοί και επαναλαμβανόμενα μοτίβα.
Στο έβδομο κεφάλαιο μελετώνται στατιστικά οι αναγνωρισμένες ICMEs του καταλόγου
μας και εξάγονται τα τυπικά στοιχεία των παραμέτρων τους, καθώς και των
αντίστοιχων θηκών και υποβάθρου, κατά τον ηλιακό κύκλο 23, ενώ πραγματοποιείται
σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες. Απεικονίζονται τα ιστογράμματα των
κατανομών χαρακτηριστικών παραμέτρων τους.
Στο όγδοο κεφάλαιο διαχωρίζονται τα αναγνωρισμένα γεγονότα σε υποκατηγορίες,
ανάλογα με τον αν συνοδεύονται ή όχι από κρουστικό κύμα, καθώς και την χρονική
περίοδο του ηλιακού κύκλου στην οποία εμφανίστηκαν. Πραγματοποιείται στατιστική
ανάλυση των υποκατηγοριών, ώστε να επιτευχθεί σύγκριση μεταξύ τους και να
αποκαλυφθούν πιθανές τάσεις.
Στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα της
διατριβής και προτείνονται ιδέες σχετικά με νέες μελέτες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν στο μέλλον.
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπλανητικές στεμματικές εκροές μάζας, Στατιστικά χαρακτηριστικά, Θήκη, Κατάλογος, Ηλιακός κύκλος 23
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
178
Αριθμός σελίδων:
XVI, 259

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.