Μελέτη Κοσμικών Σωματιδίων Υπερυψηλών Ενεργειών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309046 627 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-18
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστα Δήμητρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Γεράνιος (επιβλέπων), , Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Μαστιχιάδης, Καθηγητής Ξενοφών Μουσάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Κοσμικών Σωματιδίων Υπερυψηλών Ενεργειών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of Ultra High Energy Cosmic Rays
Περίληψη:
Σε αυτή τη διατριβή μελετάται η Κοσμική Ακτινοβολία στην περιοχή των Υπερυψηλών
Ενεργειών. Παρουσιάζονται αρχικά τα μοντέλα προέλευσης και διάδοσης των
κοσμικών ακτίνων στις ενέργειες αυτές και στη συνέχεια το φαινόμενο των
Εκτεταμένων Ατμοσφαιρικών Καταιγισμών που αποτελεί το βασικό μηχανισμό που
επιτρέπει τη μελέτη των εξαιρετικά σπάνιων αυτών ενεργητικών σωματιδίων.
Γίνεται κατόπιν αναφορά στις τεχνικές και τα πειράματα ανίχνευσής τους με
επίκεντρο το Παρατηρητήριο Pierre Auger που λειτουργεί στην Αργεντινή. Βασικό
αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκτίμηση της ενέργειας του πρωτογενούς
σωματιδίου που δημιουργεί τον καταιγισμό. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται μια
μέθοδος με εφαρμογή στο Παρατηρητήριο Auger που εκτιμά την πρωτογενή ενέργεια
μέσω της πυκνότητας φορτισμένων σωματιδίων που καταγράφει ο ανιχνευτής
επιφανείας και αφορά πρωτογενή σωματίδια πρωτόνια, πυρήνες διαφόρων ατομικών
αριθμών και φωτόνια ακτίνων γ. Στη συνέχεια προτείνεται μια παρόμοια
μεθοδολογία με γενική εφαρμογή που στηρίζεται στην ακτινοβολία Cherenkov που
καταγράφεται από ατμοσφαιρικά τηλεσκόπια. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί
με δεδομένα πειραμάτων που μελετούν την κοσμική ακτινοβολία φωτονίων γ χαμηλών
ενεργειών και χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση του ουρανού, όπως το πείραμα
Cherenkov Telescope Array που βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού.
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμική Ακτινοβολία Υπερυψηλών Ενεργειών, Εκτίμηση ενέργειας, Εκτεταμένοι Ατμοσφαιρικοί Καταιγισμοί, Πλευρική κατανομή, Ακτινοβολία Cherenkov
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
16-22
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
232