Μελέτη Ποζολανικών Υλικών Βιογενούς και Ηφαιστειακής Προελεύσεως. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αντοχών στο τσιμέντο.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309064 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-08
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Φραγκούλης Δημήτριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μ. Σταματάκης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Ποζολανικών Υλικών Βιογενούς και Ηφαιστειακής Προελεύσεως. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αντοχών στο τσιμέντο.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of pozzolannic materials of biogenic and volcanic origin. Factors affecting strength development in cement.
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης του δραστικού
(βιογενούς ή άλλου) SiO2 στην ανάπτυξη των αντοχών του τσιμέντου, ο
προσδιορισμός της συμμετοχής των ορυκτών που περιέχουν SiO2 στο δραστικό SiO2
και η σύγκριση του βιογενούς με το δραστικό SiO2 που προέρχεται από
διαφορετικά πετρώματα. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, προκειμένου να
χαρακτηρισθεί ένα ηφαιστειακό ή ιζηματογενές πέτρωμα σαν φυσική ποζολάνη
προϋπόθεση αποτελεί να περιέχει δραστικό πυρίτιο άνω του 25% (ΕΝ 197-1). Σαν
φυσικές ποζολάνες θεωρούνται κυρίως πυριγενή ή ιζηματογενή πετρώματα τα οποία
εκτός της άμορφης υαλώδους φάσης μπορεί να περιέχουν άμορφο SiO2 (opal-A),
μίκρο- ή κρυπτοκρυσταλλικό SiO2-που πλέον αναγνωρίζεται ως νανοκρυσταλλικό
SiO2(opal-CT)- και ορυκτά της οικογένειας των ζεολίθων. Αυτά είναι και τα
ορυκτά που είναι κοινώς αποδεκτά ως οι κύριες πηγές δραστικού SiO2 το οποίο
συνεισφέρει στην ανάπτυξη των αντοχών στα ποζολανικά τσιμέντα. Στην παρούσα
εργασία εξετάσθηκε και ο ρόλος άλλων κοινών ορυκτών, που εμπεριέχονται στις
ποζολάνες όπως χαλαζίας, άργιλοι και άστριοι. Τα παραπάνω ορυκτά θεωρούνται
γενικώς ανενεργά και ως εκ τούτου η παρουσία τους δεν είναι επιθυμητή στα υλικά
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σαν φυσικές ποζολάνες. Οπως, όμως προέκυψε από
την παρούσα εργασία η πραγματικότητα σε ένα βαθμό διαφέρει με τον ρόλο τους
στην ενυδάτωση και ανάπτυξη των αντοχών στα ποζολανικά τσιμέντα να είναι
αμφιλεγόμενος όπως στην περίπτωση του χαλαζία.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποζολάνη, Διάτομο, Ζεόλιθος, Δραστικό, Τσιμέντο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3-8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
260
Αριθμός σελίδων:
325

document.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.