Μελέτη ρύπανσης υπόγειων υδάτων και εδαφών από αρσενικό και αντιμόνιο σε περιοχές εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας του ΒΔ τμήματος της νήσου Χίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309069 418 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-02
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Φανουράκη Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ακίνδυνος Κελεπερτζής Καθηγ.(Επιβλέπων), Μιχαήλ Σταματάκης Καθηγ., Νικόλαος Σκαρπέλης Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ρύπανσης υπόγειων υδάτων και εδαφών από αρσενικό και αντιμόνιο σε περιοχές εμφάνισης θειούχου μεταλλοφορίας του ΒΔ τμήματος της νήσου Χίου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η γεωλογική δομή της ΒΔ Χίου χαρακτηρίζεται από το Παλαιοζωικό αυτόχθονο
σύστημα που περιέχει γραουβάκες με παρεμβολές κροκαλοπαγών, αργιλικών και
πυριτικών σχιστολίθων, ασβεστολιθικών φακών και ηφαιστιτών. Εμφανίζονται δύο
τύποι θειούχου μεταλλοφορίας α) η αντιμονιούχος (Sb2S3) κυρίως στην περιοχή της
Κεράμου και β) των μικτών θειούχων (PBG).Οι στόχοι της έρευνας ήταν α) Ο
ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του As και Sb στο έδαφος και το υπόγειο
νερό.β)Ο προσδιορισμός των κύριων ορυκτολογικών φάσεων που ενεργούν ως πηγές
για τον εμπλουτισμό As και Sb στο έδαφος και το υπόγειο νερό.γ)Ο καθορισμός των
χημικών αντιδράσεων, μέσω εφαρμογής γεωχημικού μοντέλου στο λογισμικό
PHREEQC.δ) Ο προσδιορισμός της ποιότητας εδάφους και υπόγειου νερού όσον αφορά
τις συγκεντρώσεις των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.Αναλυθηκαν 151
δείγματα υπόγειου νερού υγρής και ξηρής περιόδου και 100 δείγματα εδάφους. Οι
κύριες αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων
των βαρέων μετάλλων στο έδαφος και το νερό ήταν η AAS (με φλόγα και εξαχνωτή
θερμαινόμενου γραφίτη) ενώ οι συγκεντρώσεις As και Sb στο νερό μετρήθηκαν με τη
μέθοδο παραγωγής υδριδίων και μέτρηση με AAS.Δέκα εδαφικά δείγματα από την
περιοχή της Κεράμου αναλύθηκαν με τη μέθοδο ICP-AES.Τα περισσότερα από τα
ανιόντα στο νερό καθορίστηκαν με τη μέθοδο φασματοφωτομετρίας HACH. Οι
ορυκτολογικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
(SEM – EDS) και με την τεχνική της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD). Τα
αποτελέσματα φανέρωσαν ότι το πρόβλημα της ρύπανσης σχετίζεται με το αντιμόνιο
και έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και του εδάφους. Όμως η
παρατηρούμενη ρύπανση έχει τοπικό χαρακτήρα και εμφανίζεται μόνο εντός της
περιοχής που εκτείνεται γύρω από τη μεταλλοφόρο ζώνη και τα εγκαταλειμμένα
ορυχεία Sb της Κεράμου.Ένα δεύτερο πρόβλημα ρύπανσης του νερού είναι η
υφαλμύρινση η οποία παρατηρήθηκε στα αλλούβια υδροφόρα στρώματα στα νότια
παράλια της περιοχής έρευνας, γύρω από την πόλη της Βολισσού.
Λέξεις-κλειδιά:
Αρσενικό , Αντιμόνιο, Έδαφος, Υπόγειο νερό, ΒΔ Χίος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
312-383
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
383