Μελέτη της διάσπασης Η-->ΖΖ(*)-->4l (l=e,μ) και συνεισφορά στην ανίχνευση μιονίων στην εμπρόσθια περιοχή στο πείραμα ATLAS

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309077 461 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03-04
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ιορδανίδου Καλλιόπη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δ.Φασουλιώτης Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Χ.Κουρκουμέλη Καθηγήτρια , Β.Πολυχρονάκος Ερευνητής Α΄
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της διάσπασης Η-->ΖΖ(*)-->4l (l=e,μ) και συνεισφορά στην ανίχνευση μιονίων στην εμπρόσθια περιοχή στο πείραμα ATLAS
Γλώσσες διατριβής:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Study of the H-->ZZ(*)--4l decay channel and contribution to the forward muon detection with the ATLAS experiment
Περίληψη:
Ένα από τα πρωταρχικά αναπάντητα ερωτήματα της σύγχρονης σωματιδιακής φυσικής
αφορά στην προέλευση της μάζας. Στο Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών
σωματιδίων, το σπάσιμο της ηλεκτρασθενούς συμμετρίας και οι μάζες των φορέων
ασθενούς αλληλεπίδρασης και των σωματιδίων της ύλης, οφείλεται στο μηχανισμό
Higgs. Άμεση συνέπεια είναι η ύπαρξη του μποζονίου Higgs, το οποίο αποτελούσε
το μοναδικό σωματίδιο του Καθιερωμένου Πρότυπου που δεν είχε παρατηρηθεί κατά
την έναρξη της διδακτορικής διατριβής.
Μια από τις υπογραφές που συνεισέφερε σημαντικά στην ανακάλυψη ήταν η
H->ZZ(*)->4l. Η διατριβή αφορά στη βελτιστοποίηση και πιστοποίηση με πραγματικά
δεδομένα των κριτηρίων επιλογής για την εν λόγω υπογραφή, ενώ ακόμη μελετούνται
οι συνεισφορές υποβάθρου και αναπτύσσονται μέθοδοί για τον υπολογισμό τους. Εν
συνεχεία, μελετώνται τα επιπλέον χαρακτηριστικά των υποψήφιων γεγονότων που
φωτίζουν τους μηχανισμούς παραγωγής. Δεδομένου ότι περισσότερα υποψήφια
γεγονότα απαιτούνται για να ενταχθεί το Higgs σε κάποιο θεωρητικό πρότυπο, η
ευαισθησία του καναλιού μελετάτε.
Δεδομένης της ύπαρξης τεσσάρων λεπτονίων στην τελική κατάσταση, προϋπόθεση για
την έκβαση της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η μεγιστοποίηση της αποδοχής και
απόδοσης στην ανακατασκευή και αναγνώριση μιονίων. Κατά συνέπεια, σημαντικό
μέρος εστιάζεται στην ανίχνευση μιονίων στην εμπρόσθια περιοχή. Συγκεκριμένα,
βελτιώθηκε το λογισμό ανακατασκευής, διεξάχθηκαν μελέτες απόδοσης και υπήρξε
συνεισφορά στον τομέα λήψης δεδομένων.
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική, Στοιχειώδη Σωμάτια, Μποζόνιο Χιγκς, Ανίχνευση Μιονίων, Θάλαμοι καθοδικών λωρίδων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
317-325
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
232
Αριθμός σελίδων:
325