Νέοι Οργανοκαταλύτες και Εφαρμογές τους σε Ασύμμετρους Οργανικούς Μετασχηματισμούς

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309222 152 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-21
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσάκος Μιχαήλ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κόκοτος Γεώργιος Καθηγητής (Επιβλέπων),
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νέοι Οργανοκαταλύτες και Εφαρμογές τους σε Ασύμμετρους Οργανικούς Μετασχηματισμούς
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
New Organocatalysts and Applications in Asymmetric Organic Transformations
Περίληψη:
Στις μέρες μας, ο τομέας της οργανοκατάλυσης αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της
ασύμμετρης κατάλυσης μαζί με την κατάλυση μέσω μετάλλων μετάπτωσης και τη
βιοκατάλυση. Ως οργανοκατάλυση ορίζεται η χρήση αμιγώς οργανικών μορίων, μικρού
μοριακού βάρους, ως καταλύτες σε οργανικούς μετασχηματισμούς. Σκοπός της
παρούσας διατριβής ήταν αφενός η σύνθεση νέων οργανοκαταλυτών βασισμένων σε
φυσικά αμινοξέα και η μελέτη της δράσης τους σε γνωστούς ασύμμετρους οργανικούς
μετασχηματισμούς και αφετέρου η χρήση της οργανοκατάλυσης γενικότερα για την
εύρεση νέων, άγνωστων στη βιβλιογραφία, οργανικών αντιδράσεων. Στα πλαίσια της
σύνθεσης νέων οργανοκαταλυτών, συντέθηκαν πρωτοταγείς αμινο-καταλύτες
θειουρίας, βασισμένους στον δι-tert-βουτυλεστέρα του ασπαρτικού οξέος και μία
χειρόμορφη 1,2-διαμίνη και μελετήθηκε η καταλυτική τους δράση στην ασύμμετρη
αντίδραση Michael μεταξύ κετονών και νιτροαλκενίων ή νιτροδιενίων. Ο καταλύτης
αποτελούμενος από τον δι-tert-βουτυλεστέρα του ασπαρτικού οξέος και την (1R,2R
)-1,2-διφαινυλοαιθυλενο-1,2-διαμίνη, παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα στην
ασύμμετρη προσθήκη Michael μέθυλο κετονών σε νιτροαλκένια ή νιτροδιένια. Ο
συγκεκριμένος καταλύτης χρησιμοποιήθηκε στην αντίδραση κλειδί για την ασύμμετρη
σύνθεση του φαρμάκου Baclofen.Από την άλλη, γνωστοί στην βιβλιογραφία καταλύτες
εφαρμόστηκαν σε καινοτόμες αντιδράσεις, όπως η αντίδραση domino Michael-Henry
μεταξύ της 1,4-κυκλοεξανοδιόνης και νιτροαλκενίων και η ασύμμετρη προσθήκη
Mannich 2-χλωρο-1,3-δικαρβονυλικών ενώσεων ή νιτροαλκανίων σε οξυ-ινδολικές
κετιμίνες. Τέλος, ένα τμήμα της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στη σύνθεση
παραγώγων προλίνης κατάλληλα τροποποιημένων για σύνδεση σε νανοσωλήνες άνθρακα,
με σκοπό τη χρήση τους ως καταλύτες σε ασύμμετρες αλδολικές αντιδράσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
Ασσύμετρη Σύνθεση, Οργανοκατάλυση, Θειουρίες, Προλίνη, Νανοσωλήνες Άνθρακα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
179
Αριθμός σελίδων:
182

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.