Οικοφυσιολογία της φύτρωσης και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ενδημικά φυτά του Τροόδους (Κύπρος)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309236 491 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-09-24
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Κουνναμάς Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Θάνος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικοφυσιολογία της φύτρωσης και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ενδημικά φυτά του Τροόδους (Κύπρος)
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Germination ecophysiology and climate change impacts in endemic plants of Troodos (Cyprus)
Περίληψη:
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά (μεταξύ άλλων) και την
αναπαραγωγική βιολογία των φυτών. Η αναπαραγωγική βιολογία των φυτών
περιλαμβάνει όλα τα στάδια της αναπαραγωγής ενός είδους και αποτελεί απαραίτητη
γνώση για τη διατήρηση και διαχείριση της φυτικής ποικιλότητας. Ιδιαίτερα, η
φύτρωση των σπερμάτων αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο της αναπαραγωγικής
βιολογίας. Ωστόσο, λίγες σχετικά εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην οικολογία της φύτρωσης των σπερμάτων.
Η διατριβή υλοποιήθηκε στην Κύπρο, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της
Μεσογειακής λεκάνης και στοχεύει στη διερεύνηση σε βάθος των φυτρωτικών
μηχανισμών έντεκα (11) φυτικών ειδών και στη συμπλήρωση της γνώσης για την
αναπαραγωγική βιολογία και το καθεστώς διατήρησής τους. Επιπλέον, μελετά τις
ενδεχόμενες αλλαγές στα πληθυσμιακά δεδομένα και τη γεωγραφική κατανομή των
μελετώμενων φυτικών taxa, ως αποτέλεσμα των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στη φυτρωτική τους συμπεριφορά.
Οι προβλέψεις για την εξάπλωση των ειδών στηρίζονται στα δεδομένα
φυτρωτικότητας σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας.
Πιθανολογούνται οι ακόλουθες τάσεις:
– Διατήρηση σημερινής εξάπλωσης για τους πληθυσμούς δύο ειδών (Crocus cyprius
και Salvia willeana).
– Συρρίκνωση της εξάπλωσης προς μεγαλύτερα υψόμετρα για τρία είδη (Cynoglossum
troodi, Onosma troodi και Saponaria cypria).
– Διεύρυνση της εξάπλωσης προς μικρότερα υψόμετρα για πέντε είδη (Acinos troodi
subsp. troodi, Allium exaltatum, Alyssum troodi, Astragalus echinus var.
chionistrae και Lactuca tetrantha).
Για ένα άλλο είδος (Crypsis hadjikyriakou) δεν είχε επιτευχθεί η φύτρωση των
σπερμάτων του.
Λέξεις-κλειδιά:
Φύτρωση σπερμάτων, Ενδημικά φυτά, Κύπρος, Κλιματική αλλαγή, Διατήρηση ειδών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
xiii, 236