Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309279 644 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-10
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Καραλέμας Νικόλαος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ομότιμος Καθηγητής Σπυρίδων Λέκκας (Επιβλέπων), Καθηγητής Γεώργιος Στουρνάρας, Καθηγητής Δημήτριος Παπανικολάου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Ο κύριος στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η γεωλογική και υδρογεωλογική
έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τα υδατικά συστήματα του ανατολικού
Ταϋγέτου και της Μάνης. Η έρευνα αποσκοπεί στη λεπτομερή γνώση και ανάλυση του
τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα υδατικά συστήματα, ώστε να είναι δυνατόν να
γίνουν προτάσεις με κύριο γνώμονα την ορθή εκμετάλλευση των υδατικών
συστημάτων, με σκοπό να επικουρήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με
παράλληλη διατήρηση της ποιοτικής και ποσοτικής τους κατάστασης.
Ένα μεγάλο τμήμα της διατριβής, εξετάζει τη λειτουργία των καρστικών πηγών,
καθώς σχετίζονται με το σημαντικότερο τμήμα των υδατικών συστημάτων της
περιοχής έρευνας, δηλαδή με τις μεγάλες καρστικές μάζες του ανατολικού
Ταϋγέτου. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη εργασία υπαίθρου, με στόχο τον καθορισμό
των περιοχών τροφοδοσίας των πηγών, την ερμηνεία των μηχανισμών λειτουργίας
τους, την περιοδική μέτρηση των παροχών των περισσότερων και σημαντικότερων
πηγών και τη μέτρηση διαφόρων υδροχημικών παραμέτρων των νερών τους. Οι τιμές
των συντελεστών στείρευσης που υπολογίστηκαν από την επεξεργασία των
υδρογραμμάτων εμφανίζουν εύρος από 0,001 d-1 έως 0,0204 d-1.
Στο πλαίσιο της διατριβής, προσεγγίστηκε ο συντελεστής κατείσδυσης στους
ανθρακικούς σχηματισμούς της ενότητας της Μάνης, με τη μέθοδο των πηγαίων
εκφορτίσεων, και εκτιμήθηκε ότι είναι της τάξης του 50%.
Λέξεις-κλειδιά:
Πηγές, Συντελεστής κατείσδυσης, Υδρόγραμμα, Ταΰγετος, Μάνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
vii, xx
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
233
Αριθμός σελίδων:
xxx, 413