Ποιοτική κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης των Μεσογείων Αττικής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309281 502 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-11
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ihyane Bouazza
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σπυρίδων Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Στυλιανός Λόζιος Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Εμμανουήλ Δασενάκης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτική κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης των Μεσογείων Αττικής
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η ποιότητα των υπόγειων νερών καρστικής και προσχωματικής υδροφορίας της
λεκάνης των Μεσογείων έχει υποβαθμιστεί κυρίως εξαιτίας των έντονων
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που οδήγησαν στην αύξηση των συγκεντρώσεων διάφορων
ιόντων, όπως τα νιτρικά ιόντα και ιχνοστοιχεία (το χρώμιο, ο ψευδάργυρος, το
κάδμιο και ο μόλυβδος). H διείσδυση της θάλασσας στην περιοχή αποτελεί επίσης
σημαντική πηγή αυξημένων συγκεντρώσεων ιόντων όπως Cl-, Na+, SO42- κλπ.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, έγιναν δειγματοληψίες από υπόγεια και
επιφανειακά νερά. Από τα υπόγεια νερά, επιλέχθηκαν 268 σημεία δειγματοληψίας
(136 γεωτρήσεις και 132 πηγάδια), και μια πηγή (Λομπάρδας), ενώ από τα
επιφανειακά νερά έγιναν δειγματοληψίες από 7 σημεία κατά μήκος του υδρογραφικού
δικτύου, από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι τη περιοχή της Βραυρώνας.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν και άλλες δειγματοληψίες από επιφανειακά νερά του
εθνικού οδικού δικτύου (Αττική Οδός) κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
Μελετήθηκαν δεκαέξι (16) υδροχημικές παράμετροι: pH, EC (ηλεκτρική
αγωγιμότητα), Τ (oC) (θερμοκρασία νερού), Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, NO3-, NO2-,
SO42-, HCO32-, Feολ, Mn2+, Zn2+ και Cr (ολικό και εξασθενές). Στα δείγματα από
υδρορεύματα έγιναν επίσης επί τόπου μετρήσεις pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και
θερμοκρασίας νερού, και στο εργαστήριο οι χημικές αναλύσεις των παρακάτω
χημικών στοιχείων. Μελετήθηκαν ένδεκα (11) υδροχημικές παράμετροι: pH, EC, Cl-,
NO3-, NO2-, NH4+, NH3, PO43-, Zn2+, Pb2+ και Crολ. Στα δείγματα από το οδικό
δίκτυο, έγιναν στο εργαστήριο οι έξης αναλύσεις, Crολ, Zn2+, Pb2+και Cd2+.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα υπόγειου νέρου, Ρύπανση υδροφόρων, Υδροχημεία υπόγειων υδάτων, Μεσόγεια, Ανρωπογενής ρύπανση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
336