Πολυμερισμός Διάνοιξης Δακτυλίου με χρήση Καταλυτικών Συστημάτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309285 504 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-30
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Κούρτη Μαρία-Ευγενία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαρίνος Πιτσικάλης Ομότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (επιβλέπων), Νικόλαος Χατζηχρηστίδης Ομότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ερμόλαος Ιατρού Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολυμερισμός Διάνοιξης Δακτυλίου με χρήση Καταλυτικών Συστημάτων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ring Opening Polymerization using Catalytic Complexes
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του κατιοντικού πολυμερισμού
διάνοιξης δακτυλίου (Cationic Ring Opening Polymerization, CROP) της 2-μεθυλ-
2-οξαζολίνης (methyl oxazoline, MeOx) καθώς και της 2-φαινυλ-2-οξαζολίνης
(phenyl oxazoline, PhOx) με σύμπλοκα του ζιρκονίου (Zirconium, Zr) και του
αφνίου (Hafnium, Hf) παρουσία κατάλληλων υπερφθοριομένων αρυλοβορανίων ως
ενεργοποιητών. Έγιναν κινητικές μελέτες του πολυμερισμού των δύο οξαζολινών,
από όπου γίνεται εμφανές ότι τόσο η φύση του ενεργοποιητή όσο και η φύση του
συμπλόκου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πολυμερισμού. Επιπλέον
διερευνήθηκε η χρήση αυτών των συστημάτων για τη σύνθεση στατιστικών και
δισυσταδικών συμπολυμερών με τις παραπάνω οξαζολίνες καθώς και τη σύνθεση
δισυσταδικών και τρισυσταδικών συμπολυμερών με ε-καπρολακτόνη (ε-caprolactone,
ε-CL) και αιθυλ-βινυλαιθέρα (ethyl vinyl ether, EVE). Στην περίπτωση των
στατιστικών συμπολυμερών υπολογίστηκε ο λόγος δραστικότητας των μονομερών και
διαπιστώθηκε τελικά, ότι πρόκειται για «ψεύδο» κατά συστάδες συμπολυμερή. Με
πειράματα δυναμικής σκέδασης φωτός έγινε μελέτη συσσωμάτωσης σε στατιστικά
συμπολυμερή των οξαζολινών. Επιπροσθέτως, έγινε θερμοσταθμική ανάλυση των
στατιστικών συμπολυμερών και σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα κατά
συστάδες συμπολυμερή. Όσον αφορά τα δισυσταδικά συμπολυμερή των οξαζολινών με
EVE ή ε-CL, σε ορισμένες περιπτώσεις παρελήφθησαν μίγματα συμπολυμερών με
ομοπολυμερή, λόγω της απενεργοποίησης της πρώτης συστάδας (αντιδράσεις
τερματισμού). Αντίθετα η σύνθεση τρισυσταδικών συμπολυμερών των οξαζολινών με
EVE και ε-CL ήταν επιτυχής, χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις τερματισμού.
Λέξεις-κλειδιά:
2-μεθυλ-2-οξαζολίνη, 2-φαινυλ-2-οξαζολίνη, Κατιοντικός πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου, Σύμπλοκα ζιρκονίου, Κατά συστάδες συμπολυμερή 2-οξαζολινών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
15-21, 23-24, 26-29
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
209