Προβλήματα στη modular θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων και θεωρία αναλλοίωτων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309295 472 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-02
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γερανιός Χαράλαμπος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μιχάλης Μαλιάκας Καθηγητής Επιβλέπων, Χρήστος Αθανασιάδης Καθηγητής, Ιωάννης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλήματα στη modular θεωρία αναπαραστάσεων αλγεβρικών ομάδων και θεωρία αναλλοίωτων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
στω $k$ ένα άπειρο σώμα, $G_1=GL_n(k)$  $Sp_n(k) (n=2n/)$ ή $SO_n(k) (n=2n/+1)
$ και $G_2=GL_m(k)$ ή $Sp_m (m=2m/)$ ή $SO_m (m=2m/+1)$.
Θεωρούμε την πολλαπλότητα $X(G_1,G_2)$ των $n x m-$ πινάκων πάνω απ το $k$ που
ικανοποιούν τις σχέσεις,

$M^t J_{G_1} M=0$ και $M J_{G_2} M^t=0$,
όπου $J_{G_i}$ είναι ο πίνακας που ορίζει την ομάδα $G_i$ αντίστοιχα. (Αν $G_i$
εναι η ομάδα των αντιστρέψιμων πινάκων, θεωρούμε $J_{G_i}=0$).
Η ομάδα $G_1\times G_2$ δρα πάνω στο $X(G_1,G_2)$ με δράση $(Α,Β)\cdot M=A M
B^{-1}$ για $A\in G_1$, $B\in G_2$ και $M\in X(G_1,G_2)$. Έστω τώρα
$A(G_1,G_2)$ ο δακτύλιος συντεταγμένων της πολλαπλότητας $X(G_1,G_2)$. Τότε και
αυτός αποτελεί ένα $G_1\times G_2-$ πρότυπο με την επαγώμενη δράση.
Σταθεροποιούμε τώρα το $k$ να είναι ένα σώμα χαρακτηριστικής $0$. Τότε ο
δακτύλιος $A(G_1,G_2)$ είναι ένα ημιαπλό $G_1\times G_2-$ πρότυπο και άρα
διασπάται σε απλά $G_1\times G_2-$ πρότυπα, $A(G_1,G_2)=\oplus A_i$ όπου $A_i$
απλά $G_1\times G_2-$ πρότυπα. Η μορφή των απλών αυτών προτύπων είναι γνωστή
από το άρθρο [ M. Maliakas, Cauchy decompositions and invariants, Math. Z. 235
(2000)]. Θεωρούμε το ιδεώδες I του $A(G_1,G_2)$ που παράγεται από το απλό
πρότυπο $A_i$, $I=$. Αυτό είναι φυσικά ένα $G_1\times G_2-$ πρότυπο και
άρα θα διασπάται σε απλά. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή βρίσκουμε μια
διάσπαση του $Ι$ σε απλά $G_1\times G_2-$ πρότυπα για κάθε ομάδα $G_1\times
G_2$. Δηλαδή βρίσκουμε ακριβώς ποια απλά $G_1\times G_2-$ πρότυπα εμφανίζονται
στην ανάλυση του $Ι$. Η απάντηση είναι ενιαία για όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή
δεν εξαρτάται από το ποιες είναι οι ομάδες αλλά από τις τάξεις τους.
Έστω τώρα, $A_i A_j$ το γινόμενο δύο αναγώγων προτύπων μέσα στο δακτύλιο
$A(G_1,G_2)$. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή βρίσκουμε μια διάσπαση του $A_i
A_j$ σε απλά $G_1\times G_2-$ πρότυπα για κάθε ομάδα $G_1\times G_2$. Η
απάντηση και σε αυτή την περίπτωση είναι ενιαία για όλες τις ομάδες $G_1\times
G_2$, δηλαδή δεν εξαρτάται από το ποιες είναι οι ομάδες αλλά από τις τάξεις
τους.
Στο τέλος χρησιμοποιώντας τα δύο αυτά θεωρήματα βρίσκουμε ποια είναι τα πρώτα
και τα πρωταρχικά $G_1\times G_2-$ ιδεώδη του δακτυλίου $A(G_1,G_2)$.
Λέξεις-κλειδιά:
Κλασικές ομάδες, Πολλαπλότητα των nullforms, Αναλλοίωτα ιδεώδη, Θεωρία αναπαραστάσεων, Θεωρία αναλλοίωτων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
45