Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί και Οικοφυσιολογία της Φύτρωσης στην Οικογένεια Campanulaceae

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309302 385 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βοτανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-30
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κουτσοβούλου Κατερίνα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κώστας Α. Θάνος Καθηγητής (Επιβλέπων), Κυριάκος Γεωργίου Αναπληρωτής Καθηγητής, Γρηγόρης Ιατρού Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί και Οικοφυσιολογία της Φύτρωσης στην Οικογένεια Campanulaceae
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Adaptation Strategies and Ecophysiology of Seed Germination in the Campanulaceae family
Περίληψη:
Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των φυτρωτικών χαρακτηριστικών σε ένα
μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων της οικογένειας Campanulaceae από όλες τις ηπείρους
στις οποίες εξαπλώνεται. Αντικείμενα της διατριβής αποτελούν: 1) η διερεύνηση
της φύτρωσης σε ποικιλία σταθερών και εναλλασσόμενων θερμοκρασιών καθώς και σε
θερμοκρασίες που προσομοιώνουν τις φυσικές συνθήκες, 2) η επιβολή και η άρση
του θερμολήθαργου, 3) η επίδραση του φωτός στη φύτρωση με ημερήσιους κύκλους
φωτός/σκοταδιού (μάρτυρας σε συνεχές σκοτάδι), 4) η μελέτη της δράσης του
φυτοχρώματος, 5) η υποκατάσταση της φωτοαπαίτησης, 6) η επιβολή, η κινητική και
η άρση του σκοτολήθαργου, 7) η μελέτη της φύτρωσης στο πεδίο και του
σχηματισμού εδαφικής τράπεζας σπερμάτων, 8) η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη
γεωγραφική εξάπλωση, τις κλιματικές συνθήκες και το ενδιαίτημα, 9) η απαίτηση
μεθωρίμανσης, 10) η επίδραση της βραδυχωρίας στη φύτρωση και 11) η διερεύνηση
της προφυτρωτικής αύξησης του εμβρύου.
Συνολικά μελετήθηκαν 187 συλλογές σπερμάτων (149 taxa, 144 είδη, 27 γένη, 3
υποοικογένειες). Τα σπέρματα έχουν μικρή μέση μάζα σπέρματος και το έμβρυο
καταλαμβάνει συνήθως λιγότερο από το ήμισυ της εσωτερικής κοιλότητας του
σπέρματος. Για την πλειονότητα των ειδών επιτεύχθηκε ικανοποιητική φύτρωση
τουλάχιστον σε μία από τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν. Το θερμοκρασιακό εύρος
και οι άριστες συνθήκες φύτρωσης των ειδών συσχετίζονται με τους κλιματικούς
τύπους και το υψόμετρο στις περιοχές συλλογής των σπερμάτων. Η φωτοαπαίτηση της
φύτρωσης αποτελεί ένα συλλογικό χαρακτηριστικό της οικογένειας, ενώ οι
εναλλασσόμενες θερμοκρασίες μπορεί να υποκαταστήσουν μερικώς ή πλήρως τη
φωτοαπαίτηση κυρίως στα είδη που έχουν μεγαλύτερα σπέρματα. Σε μεγάλο αριθμό
ειδών επιβάλλεται σκοτολήθαργος, δηλαδή δευτερογενής λήθαργος από τη διάβρεξη
στο σκοτάδι. Τα σπέρματα των Campanulaceae σχηματίζουν μόνιμη εδαφική τράπεζα
κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους και της φωτοαπαίτησης. Ο σκοτολήθαργος, που
επιβάλλεται σε ορισμένα είδη από την παραμονή διαβρεγμένων σπερμάτων στο
έδαφος, μπορεί στη συνέχεια να καθορίσει την κατάλληλη χρονική στιγμή φύτρωσης
στο πεδίο.
Λέξεις-κλειδιά:
Φύτρωση, Campanulaceae, Φωτοαπαίτηση, Σκοτολήθαργος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
293
Αριθμός σελίδων:
276