Πρωτεωμικά προσέγγιση της λειτουργίας του σωματίου ματίσματος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις-σύνδρομο Down

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309313 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-28
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ξανθοπούλου Φωτεινή-Αλεξάνδρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αθανασία Σιαφάκα Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Ντία Γαλανοπούλου Αναπλ. Καθηγ., Γεώργιος Τσάγκαρης ΕΛΕ Βαθμίδας Α, ΙΙΒΕΑΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρωτεωμικά προσέγγιση της λειτουργίας του σωματίου ματίσματος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις-σύνδρομο Down
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Proteomic approach of spliceosome's function in normal and pathological conditions-Down Syndrome
Περίληψη:
Σε αυτή τη διατριβή αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν τα καλλιεργημένα κύτταρα
χοριακών λαχνών. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτών των κυττάρων δημιουργήθηκαν
πρωτογενείς καλλιέργειες από τον αρχικό ιστό του τροφοβλάστη και εξετάσθηκε η
παρουσία σε αυτά μεσεγχυματικών πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής, FACS. Η
ικανότητά τους να διαφοροποιούνται, συγκεκριμένα σε οστεογενείς και νευρωνικές
γενιές, επαληθεύθηκε με πειράματα διαφοροποίησης. Για τη μελέτη του πρωτεωμικού
προφίλ των καλλιεργημένων κυττάρων χοριακών
λαχνών χρησιμοποιήθηκε η δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου. Η σύγκριση
του πρωτεωμικού προφίλ των κυττάρων που προέρχονται από φυσιολογικές κυήσεις
και κυήσεις με έμβρυα στα οποία διαγνώσθηκε σύνδρομο Down με κυτταρογενετικές
τεχνικές, αποκάλυψε διάφορες πρωτεΐνες που εκφράζονται διαφορετικά στις δυο
αυτές καταστάσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να εξετασθούν περαιτέρω για την
ενδεχόμενη χρήση τους ως δείκτες/στόχοι για τη συγκεκριμένη ανευπλοειδία.
Ωστόσο, δεδομένου ότι το σωμάτιο ματίσματος, το οποίο εντοπίζεται στον πυρήνα,
και οι μη φυσιολογικές ισομορφές του, είχαν στο παρελθόν συσχετισθεί
με το φαινότυπο του συνδρόμου, δόθηκε έμφαση στις πρωτεΐνες που εκφράζονται σε
αυτό το συγκεκριμένο υποκυτταρικό σωματίδιο. Ο παράγοντας ματίσματος 3a2, ο
οποίος με ομοεστιακή μικροσκοπία βρέθηκε πως εντοπίζεται στα πυρηνικά στίγματα,
βρέθηκε κατατετμημένος κατά ένα, πιθανώς σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του
σωματίου ματίσματος, θραύσμα 5kDa στα δείγματα με σύνδρομο Down. Οι μελέτες
ανοσοκατακρήμνισης ακολουθούμενες από δισδιάστατη πρωτεωμική ανάλυση δεν έδωσαν
ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά στην απόδοση μιας ευρύτερης εικόνας των
πρωτεϊνών που επηρεάζονται από αυτή τη μη φυσιολογική μορφή, λόγω περιορισμών
της μεθόδου, ωστόσο φαίνεται πως, όπως και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις της
εγκυμοσύνης, στα παθολογικά με τρισωμία 21 κύτταρα καταστέλλεται η
έκφραση της γελσολίνης.
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτεωμική, Σωμάτιο ματίσματος, Σύνδρομο Down, Τροφοβλάστες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
202
Αριθμός σελίδων:
218

document.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.