Ρεπερτόριο και λειτουργικότητα Υποδοχέων έμφυτης και προσαρμοστική ανοσίας στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309323 301 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-13
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ντούφα Σταυρούλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Ελένη Παπαδάκη Καθηγ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παναγούλα Κόλλια Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρεπερτόριο και λειτουργικότητα Υποδοχέων έμφυτης και προσαρμοστική ανοσίας στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Repertoire and functionality of innate and adaptive immune receptors in Chronic Lyphocytic Leukemia.
Περίληψη:
Ο ρόλος της αντιγονική διέγερσης στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ)
είναι πλέον ξεκάθαρος. Η σηματοδότηση μέσω του Β κυτταρικού υποδοχέα BcR
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΧΛΛ. Ωστόσο, τα Β
λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα και μέσω των υποδοχέων έμφυτης ανοσίας, όπως
οι υποδοχείς τύπου Toll (Toll Like Receptors, TLRs). Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί
στην ανάλυση του ρεπερτορίου και της λειτουργικότητας των υποδοχέων
προσαρμοστικής ανοσίας (υποδοχείς BcR) και έμφυτης ανοσίας (υποδοχείς TLR, NOD)
σε μεγάλη ομάδα ασθενών με ΧΛΛ. Η ανάλυση του προτύπου έκφρασης του
σηματοδοτικού μονοπατιού των υποδοχέων TLR, αποκάλυψε ότι υπο-ομάδες ασθενών με
ΧΛΛ που ορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα μοριακά χαρακτηριστικά των BcR
εμφανίζουν διαφορετικά πρότυπα έκφρασης των υποδοχέων TLR. Επιπλέον, οι μελέτες
λειτουργικότητας απέδειξαν ότι οι υποομάδες ασθενών εμφανίζουν διαφορετικά
πρότυπα λειτουργικότητας και/ή ανεργίας των υποδοχέων TLR και/ή NLR. Με βάση τα
παραπάνω, η βιολογική συμπεριφορά του λευχαιμικού κλώνου, που αντικατοπτρίζεται
στην κλινική πορεία της νόσου, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των
κλωνοτυπικών BcR με συγκεκριμένους υποδοχείς έμφυτης ανοσίας που διαφέρουν κατά
περίπτωση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσε να
χρησιμεύσουν για τη διάκριση ομάδων ασθενών που θα ωφελούνταν από τη θεραπεία
με συγκεκριμένους προσδέτες.
Λέξεις-κλειδιά:
Ανοσία, Λευχαιμία, Ανεργία, Απόπτωση, Σηματοδότηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
171
Αριθμός σελίδων:
210