Ρυθμοί αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων της νήσου Εύβοιας και έλεγχοι επί της χημικής σύστασης των υπόγειων και επιφανειακών νερών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309325 517 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-01-31
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Βουτσής Νικόλαος- Νεκτάριος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθηγητής Κελεπερτζής Ακίνδυνος (Επιβλέπων), Καθηγητής Μητρόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Στουρνάρας Γεώργιος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ρυθμοί αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων της νήσου Εύβοιας και έλεγχοι επί της χημικής σύστασης των υπόγειων και επιφανειακών νερών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η υδρογεωχημική έρευνα των
υπόγειων και επιφανειακών νερών της Κεντρικής-Βόρειας Εύβοιας. Εκατόν δύο (102)
δείγματα υπόγειων νερών συλλέχθηκαν από πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις της
περιοχής έρευνας κατά τηνξηρή περίοδο καιεξήντα επτά (67) δείγματα υπόγειων
νερών κατά τηνυγρή περίοδο. Επιπροσθέτως, λήφθηκαν δώδεκα (12) δείγματα
επιφανειακών νερών κατά την υγρή περίοδο. Στα δείγματα υπόγειων και
επιφανειακών νερών πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις για: SO42-, NO3-, PO43-,
Cl-, HCO3-, Κ+, Νa+, Ca+2, Mg+2, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Co, Mn, Cd και Pb. Τα
υπόγεια νερά της περιοχής έρευνας διακρίνονται στους εξής τύπους νερών:
Mg-HCO3,Ca-HCO3,Na-ClκαιMg-Cl. Αντίστοιχα, τα επιφανειακά νερά της περιοχής
έρευνας διακρίνονται στους εξής τύπους νερών: Mg-HCO3 και Ca-HCO3. Στο νότιο
τμήμα της περιοχής έρευνας, παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών στα
υπόγεια νερά λόγω της εκτεταμένης χρήσηςαζωτούχων λιπασμάτων.Οι συγκεντρώσεις
των ιχνοστοιχείων Ni, Cu, Zn, Fe, Co, Mn, Cdκαι Pb στα υπόγεια νερά της
περιοχής έρευνας δεν υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές της Ελληνικής
νομοθεσίας για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Η συγκέντρωση του
χρωμίου (Cr) σε δύο (2) δείγματα υπόγειων νερών υπερβαίνει την παραμετρική
τιμή της Ελληνικής νομοθεσίας για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»,
γεγονός που αποδίδεται στη διάλυση των υπερβασικών πετρωμάτων.Αντίστοιχα, οι
συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Cr,Ni, Cu, Zn, Fe, Co, Mn, Cdκαι Pb στα
επιφανειακά νερά της περιοχής έρευνας δεν υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές
της Ελληνικής νομοθεσίας για την «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
Λέξεις-κλειδιά:
Υπερβασικά πετρώματα, Εύβοια, Υδρογεωχημεία, Ποιότητα νερού, Ρυθμός αποσάθρωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
365
Αριθμός σελίδων:
644

document.pdf
37 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.