Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον Ελληνικό χώρο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309331 288 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-25
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Παύλου Κυριακή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Β. Κουσκουνά Αν.Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κ. Μακρόπουλος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γ. Δρακάτος Δ/ντης Ερευνών ΓΙ-ΕΑΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σεισμική δράση και επαγόμενη σεισμικότητα στον Ελληνικό χώρο
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της αρχικής πλήρωσης
και των εποχιακών διακυμάνσεων της στάθμης των ταμιευτήρων Πολυφύτου Σφηκιάς
Ασωμάτων και Πουρναρίου.
Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε η γεωλογία και τεκτονική των περιοχών μελέτης, η
σεισμικότητα πριν και μετά την πλήρωση των ταμιευτήρων (χρονικό εύρος 29 ετών)
με επαναπροσδιορισμό των επικέντρων του τοπικού δικτύου, πραγματοποιήθηκαν
διαγράμματα συσχέτισης της ημερήσιας στάθμης με το ημερήσιο πλήθος σεισμικών
γεγονότων, υπολογισμός της παραμέτρου b της σχέσης Gutenberg-Richter και του
λόγου Μ1/Μ0, υπολογισμός της κατανομής των μεταβολών της τάσης Coulomb του
σεισμού Μ=5.6, υπολογισμός των μηχανισμών γένεσης για τα μεγαλύτερα σεισμικά
γεγονότα καθώς και σεισμικές τομές.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των περιοχών η σεισμικότητα των περιοχών
μπορεί να χαρακτηριστεί ως διεγειρόμενη σεισμικότητα λόγω της πλήρωσης και των
απότομων διακυμάνσεων της στάθμης χωρίς συστηματική εμφάνιση του φαινομένου.
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγόμενη σεισμικότητα, Μεταβολές τάσης Coulomb, Μηχανισμοί γένεσης, Σεισμική δράση, Διεγειρόμενη σεισμικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2-7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
206
Αριθμός σελίδων:
345