Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309360 555 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-27
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Αθανασίου Μιλτιάδης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Νίκη Ευελπίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,ΓαβριήλΞανθόπουλος Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΛΓΟ 'ΔΗΜΗΤΡΑ'
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμβολή στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Development of an optimal methodology for forecasting forest fire behaviour in Greece
Περίληψη:
Σκοπός της διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδων αξιόπιστης πρόβλεψης της
συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών για την Ελλάδα, ώστε να υποστηριχθεί η λήψη
αποφάσεων κατά τη διαχείρισή τους (την πρόληψη, τον προκατασταλτικό σχεδιασμό
και την καταστολή) και να βελτιωθεί η ασφάλεια των δασοπυροσβεστών.
Για την επίτευξη του σκοπού απαιτήθηκε η συλλογή μετρήσεων πραγματικής
συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών στο πεδίο, κατά τη διάρκεια της εξάπλωσής τους,
από το έτος 2007 έως και το 2014 και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων με 196
περιπτώσεις, που επέτρεψαν τον έλεγχο της αξιοπιστίας υφιστάμενων μοντέλων και
συστημάτων πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών και τη δημιουργία
εμπειρικών μοντέλων πρόβλεψης. Ακόμη, αξιολογήθηκε, με τη βοήθεια
ερωτηματολογίων, η δυνατότητα εμπειρικής εκτίμησης της συμπεριφοράς πυρκαγιάς
από επαγγελματίες και εθελοντές δασοπυροσβέστες.
Μετρήσεις πραγματικής συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών συγκρίθηκαν με τις
προβλέψεις των συστημάτων BehavePlus και CFIS, η συμπεριφορά τεκμηριωμένης
πυρκαγιάς συγκρίθηκε με τα αποτελέσματα προσομοιώσεων που παρήχθησαν από τα
συστήμάτα FARSITE, G-FMIS και FLogA, Δημιουργήθηκαν εμπειρικές εξισώσεις
πρόβλεψης της συμπεριφοράς πυρκαγιάς για συγκεκριμμένους δασικούς τύπους και
συσχετίστηκε η εμφάνιση και η κλιμάκωση της έντασης του φαινομένου της
μετάδοσης των δασικών πυρκαγιών με καύτρες με τις τιμές της σχετικής υγρασίας
του αέρα.
Τα αξιοποιήσιμα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία λογιστικού φύλλου εργασίας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) κατά τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών.
Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας
και εφαρμογής κατάλληλα προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι
συμμετέχοντες όλων των επιπέδων εμπειρίας υποεκτίμησαν σημαντικά τη συμπεριφορά
της φωτιάς στα φρύγανα και τα χόρτα που είναι λεπτά καύσιμα και δεν συγχωρούν
λάθη, δεν μπόρεσαν να επισημάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης εκρηκτικής συμπεριφοράς
της φωτιάς σε μια περίπτωση κλειστού φαραγγιού και δεν διέκριναν την ειδοποιό
διαφορά μεταξύ της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς στην πλευρά της, από τη
συμπεριφορά στην κεφαλή της.
Τα κύρια αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία πίνακα στον οποίον προτείνονται οι κατάλληλες μέθοδοι πρόβλεψης της
συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και
επισημαίνονται τα ερωτήματα ή/και οι περιορισμοί που συνοδεύουν την εφαρμογή
τους. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πίνακας παραπέμπει στο DSS που δημιουργήθηκε. Σε
δεύτερο πίνακα, παρουσιάζεται η δυνητική χρήση μεθόδων του πρώτου πίνακα κατά
τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών (από το στάδιο της πρόληψης έως την
αποκατάσταση) και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, από το Πυροσβεστικό Σώμα, τη
Δασική Υπηρεσία, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τους πιστοποιημένους
εθελοντές.
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόβλεψη συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών, Μοντέλα Καύσιμης Ύλης, Μετάδοση δασικών πυρκαγιών με καύτρες, Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
vii - xiii
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
463
Αριθμός σελίδων:
xxii, 408

document.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.