Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309368 355 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-08
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μάνου Αθανασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αντώνιος Οικονόμου Αν. Καθηγητής (επιβλέπων) ΕΚΠΑ, Απόστολος Μπουρνέτας Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μηλολιδάκης Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συστήματα εξυπηρέτησης με μεταβαλλόμενες παραμέτρους- υπολογιστικές τεχνικές και προβλήματα ελέγχου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Service systems with varying parameters -Computational techniques and control problems
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει αποτελέσματα που αφορούν τη στρατηγική
συμπεριφορά των πελατών σε τρία διαφορετικά συστήματα εξυπηρέτησης. Πιο
συγκεκριμένα, η μελέτη των συστημάτων εστιάζεται στον προσδιορισμό της
στρατηγικής συμπεριφοράς των πελατών όσον αφορά το δίλημμα της
εισόδου/αποχώρησης κατά την άφιξή τους στο σύστημα. Για να μοντελοποιηθεί η
επιθυμία των πελατών για εξυπηρέτηση και η απροθυμία τους να περιμένουν στην
ουρά για μεγάλο χρονικό διάστημα, εισάγεται στο σύστημα μια γραμμική δομή
αμοιβής-κόστους. Επομένως, κάθε πελάτης υπολογίζει το αναμενόμενο καθαρό κέρδος
του ως τη διαφορά του αναμενόμενου κόστους παραμονής στο σύστημα από την αμοιβή
του λόγω εξυπηρέτησης και αποφασίζει αν θα εισέλθει σε αυτή ή θα αποχωρήσει
δίχως να εξυπηρετηθεί. Θεωρούνται δύο περιπτώσεις, ανάλογα με το αν οι πελάτες
λαμβάνουν την απόφασή τους με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ατομικού τους κέρδους
ή του κοινωνικού οφέλους.Το πρώτο μοντέλο της διατριβής παριστάνει ένα σύστημα
με ολικές εξυπηρετήσεις, το οποίο λειτουργεί σε εναλλασσόμενο περιβάλλον. Ο
πελάτης κατά την αφιξή του και πριν πάρει την απόφασή του, λαμβάνει ή δε
λαμβάνει κάποια πληροφορία για το μήκος ουράς και/ή την κατάσταση του
περιβάλλοντος. Προκύπτουν έτσι τέσσερα επίπεδα πληροφόρησης. Για κάθε ένα από
αυτά τα επίπεδα πληροφόρησης, προσδιορίζονται όλες οι στρατηγικές ισορροπίας
μέσα στις κλάσεις των στρατηγικών κατωφλίου και αντίστροφων στρατηγικών
κατωφλίου.Το δεύτερο μοντέλο της διατριβής είναι ένα σύστημα με ολικές
εξυπηρετήσεις που μοντελοποιεί έναν σταθμό μέσου μαζικής μεταφοράς.
Συγκεκριμένα, το μέσο μαζικής φτάνει στον σταθμό σύμφωνα με μια ανανεωτική
διαδικασία και η χωρητικότητα του μέσου τις στιγμές άφιξής του στον σταθμό
δίνεται από μια ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τυχαίων μεταβλητών. Ο
πελάτης κατά την άφιξή του, λαμβάνει ή δε λαμβάνει κάποια πληροφορία για το
μήκος της ουράς. Κάτω από αυτά τα δύο επίπεδα πληροφόρησης, προσδιορίζονται οι
στρατηγικές ισορροπίας των πελατών. Επιπλέον, στη Μαρκοβιανή περίπτωση, λύνεται
αποτελεσματικά και το πρόβλημα κοινωνικής βελτιστοποίησης. Τέλος, κάνοντας
κάποιες επιπλέον υποθέσεις για τους ενδιάμεσους χρόνους ανανέωσης
αποδεικνύεται η μοναδικότητα της στρατηγικής ισορροπίας και χαρακτηρίζεται η
συμπεριφορά των πελατών ως <<Σύμφωνα με το πλήθος>> (ΣΤΠ) ή <<Αντίθετα με το
πλήθος>> (ΑΤΠ). Τέλος, το τρίτο μοντέλο είναι ένα σύστημα εξυπηρέτησης ρευστού
το οποίο λειτουργεί σε εναλλασσόμενο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει τον ρυθμό
εξυπηρέτησης. Οι πελάτες-μονάδες κατά την άφιξή τους και πριν πάρουν την
απόφασή τους για είσοδο ή αποχώρηση παρατηρούν την ποσότητα του ρευστού, ενώ
μπορεί να παρατηρούν ή να μη παρατηρούν και την κατάσταση του περιβάλλοντος.
Και στις δύο περιπτώσεις αποδεικνύεται η ύπαρξη στρατηγικών ισορροπίας μέσα σε
κατάλληλες κλάσεις στρατηγικών και υπολογίζεται η συνάρτηση αναμενόμενου
κοινωνικού οφέλους ανά χρονική μονάδα.
Λέξεις-κλειδιά:
Στρατηγική συμπεριφορά πελατών, Συστήματα εξυπηρέτησης, Τυχαίο περιβάλλον, Κοινωνικά βέλτιστη συμπεριφορά, Ανάλυση απόδοσης συστήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
141