Σχετικιστικοί και Μαγνητισμένοι Κοσμικοί Πίδακες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309432 305 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-02
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σαπουντζής Κωνσταντίνος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νεκτάριος Βλαχάκης Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Απόστολος Μαστιχιάδης Καθηγητής, Κανάρης Τσίγκανος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχετικιστικοί και Μαγνητισμένοι Κοσμικοί Πίδακες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Magnetized and Relativistic Astrophysical Jets
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή αναλύει το φαινόμενο των Σχετικιστικών Μαγνητοϋδροδυναμικών
Πιδάκων που εμφανίζονται στην Αστροφυσική με έμφαση στις Long GRB και το
μοντέλο του Collapsar. Οι πίδακες υπό μελέτη εμπίπτουν στο σύνηθες αστροφυσικό
όριο των στάσιμων εκροών που αποτελεί και το κεντρικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν
να χρησιμοποιηθούν αναλυτικές και ημι-αναλυτικές μέθοδοι ώστε να βρεθούν λύσεις
και να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα μοντέλα. Κεντρικό ζητούμενο η περιγραφή του
φαινομένου της Αραίωσης η οποία επιτελείται σε δύο γεωμετρίες. Η θεώρηση του
επίπεδου προβλήματος επιτρέπει την εις βάθος εξέταση της φυσικής του
φαινομένου, ενώ οι λύσεις αυτές μπορούν να σταθούν αυτόνομα ως η γενίκευση των
αντίστοιχων υδροδυναμικών λύσεων της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκαν τόσο για
τις νευτώνειες όσο και για τις σχετικιστικές εκροές.Οι αξισυμμετρικές εκροές
αποτελούν το τελικό αντικείμενο της μελέτης η ολοκλήρωση των οποίων
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός αλγοριθμικού σχήματος που στηρίζεται στις
χαρακτηριστικές καμπύλες του συστήματος. Η συμφωνία με τα αποτελέσματα του
επίπεδου μοντέλου καθώς και με τις ως τώρα προσομοιώσεις αποτελούν σημαντική
επιβεβαίωση των λύσεων. Η σύγκριση με τα παρατηρησιακά δεδομένα και η συνέπεια
με τα χαρακτηριστικά μεγέθη του μοντέλου Collapsar δίνει το έναυσμα για
περαιτέρω πετυχημένες εφαρμογές.
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΑΓ, Καταρρευστής, ΜΥΔ, Πίδακας, Αραίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
162