Υδρογεωλογική, Υδραυλική και Μελέτη Τρωτότητας υπερβασικών πετρωμάτων. Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου - Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309481 291 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-10
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Γιόξας Γεράσιμος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Καθ. Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Επιβλέπων), Καθ. Σ. Λέκκας, Καθ. Γ. Μιγκίρος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδρογεωλογική, Υδραυλική και Μελέτη Τρωτότητας υπερβασικών πετρωμάτων. Εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου - Εύβοιας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής κύριο αντικείμενο είναι η
περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των υδρογεωλογικών και υδροχημικών συνθηκών που
επικρατούν στην περιοχή μελέτης, δίνοντας έμφαση στον υδροφόρο ορίζοντα που
αναπτύσσεται στο εσωτερικό των διαρρηγμένων πετρωμάτων του οφιολιθικού
συμπλέγματος Μαντουδίου (Κεντρική Εύβοια). Η αποσαφήνιση και διάκριση των
υδραυλικών και υδροχημικών μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης
με κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους βασίζονται σε ακριβείς και λεπτομερείς
μετρήσεις, προκειμένου να αναγνωριστούν περιοχές περισσότερο ή λιγότερο
ευαίσθητες σε ρυπαντές. Ο κύριος στόχος ήταν ο προσδιορισμός των παραμέτρων
εκείνων που θα περιέγραφαν συνολικότερα το μέσο ασυνεχειών προκειμένου να
καταρτιστεί μία νέα μεθοδολογία εκτίμησης και χαρτογράφησης της τρωτότητας στο
μέσο ασυνεχειών.
Κατά την υδρογεωλογική μελέτη στην περιοχή έρευνας προέκυψε ότι οφιολιθικές
μάζες φιλοξενούν ποσότητες υπόγειων νερών, οι οποίες διακινούνται μέσα κυρίως
από ζώνες εντατικών διαρρήξεων. Η κατείσδυση του νερού στα πετρώματα αυτά
καθορίζεται από το εύρος των τεκτονικών ασυνεχειών, αλλά και από το μέγεθος των
υλικών που τις έχουν πληρώσει. Το υδρογεωλογικό καθεστώς στα πετρώματα αυτά
εκφράζεται με διάσπαρτες πηγές, που χαρακτηρίζονται από εποχικές μεταβολές, και
απαντώνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στους σερπεντινιωμένους χαρτζβουργίτες,
καθώς και στην επαφή τους με τους υποκείμενους σερπεντινίτες. Από υδροχημικής
απόψεως, τα υπόγεια νερά των υπερβασικών πετρωμάτων, περιέχουν χαμηλές
συγκεντρώσεις διαλυμένων αλάτων γεγονός που συνδέεται άμεσα με την ορυκτολογική
σύσταση των πετρωμάτων της περιοχής τροφοδοσίας και την δυσδιαλυτότητα των
ορυκτών αυτών. Όσον αφορά την εκτίμηση και χαρτογράφηση της εσωτερικής
τρωτότητας των υπόγειων υδάτων, η οποία αποτελεί ένα γενικό και ευέλικτο
πλαίσιο εργασίας, δημιουργήθηκε μία πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης
δεδομένων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε έναν συνδυασμό υποκειμενικής
βαθμονόμησης των κριτηρίων από τον χρήστη και αριθμητικών πράξεων μεταξύ των
επιπέδων των κριτηρίων που επιλέχτηκαν, προκειμένου για τον υπολογισμό ενός
τελικού δείκτη τρωτότητας. Η μέθοδος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον ΓΣΠ με τη
βοήθεια εφαρμογής της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας προκειμένου να είναι
εφικτή η υποστήριξη μιας ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία
του υπόγειου υδάτινου δυναμικού τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής
απόψεως.
Λέξεις-κλειδιά:
Τρωτότητα, Υδρογεωλογία, Διερρηγμένα Πετρώματα, SCALDI, Μαντούδι – Εύβοια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
126
Αριθμός σελίδων:
XI, 251