Αξιολόγηση θωρακικών συμπιέσεων σε πρόπλασμα στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με 3 διαφορετικές μεθόδους: κλασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση συσκευής ενεργητικών συμπιέσεων/αποσυμπιέσεων, χρήση συσκευής τσέπης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310135 153 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-12-04
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Μπέτσης Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδημητρίου Λένα, Ξάνθος Θεόδωρος, Ιακωβίδου Νικολέτα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση θωρακικών συμπιέσεων σε πρόπλασμα στην βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με 3 διαφορετικές μεθόδους: κλασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση συσκευής ενεργητικών συμπιέσεων/αποσυμπιέσεων, χρήση συσκευής τσέπης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Evaluation of chest compressions on manikin in three different conditions: a) basic cardiopulmonary resuscitation (cpr), b) basic cpr with cardiopump and c) basic cpr with pocketcpr device
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοποί της μελέτης ήταν Α) η αξιολόγηση της συχνότητας και του βάθους
των θωρακικών συμπιέσεων (ΘΣ) κατά την διάρκεια της βασικής καρδιοαναπνευστικής
αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) από επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές) και των δύο
φύλων 1) με τη χρήση της συσκευής cardiopump 2) με τη χρήση της συσκευής
pocketCPR 3) χωρίς τη χρήση κάποιας συσκευής (basic CPR) Β) να συγκριθούν τα
αποτελέσματα των τριών αυτών περιπτώσεων, έτσι ώστε να διευκρινιστεί η
αποτελεσματικότητα των παραπάνω μεθόδων στη διενέργεια επαρκών θωρακικών
συμπιέσεων κατά τη βασική ΚΑΡΠΑ.
Μεθοδολογία: Οι εθελοντές (Ν= 72), ιατροί (Ν= 34) και νοσηλευτές (Ν= 38), μετά
από εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση διάρκειας 20 λεπτών, διεξήγαγαν ΚΑΡΠΑ σε
πρόπλασμα σε επίπεδο έδαφος με συχνότητα 30 συμπιέσεις: 2 αναπνοές με ασκό
(ambu), για χρονική διάρκεια 2 λεπτών, 3 φορές με τις 3 διαφορετικές μεθόδους
(basic CPR, pocketCPR, cardiopump). Μεταξύ της κάθε εφαρμογής μεσολαβούσε
διάλειμμα 2 λεπτών. Παράλληλα, η καταγραφή του βάθους και της συχνότητας των ΘΣ
πραγματοποιούταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με αντίστοιχο λογισμικό ( Resusci
Anne Skill Reporter, Laerdal Medical).
Αποτελέσματα: Τα χαρακτηριστικά των εθελοντών σε σύγκριση με προηγηθείσες
μελέτες ικανοποίησαν τις συνθήκες που απαιτούνταν για την εγκυρότητα της
μελέτης. Η μέθοδος basic CPR ξεχώρισε στατιστικά σημαντικά από τις άλλες δύο
στη συχνότητα των ΘΣ (μέση τιμή:113,83), στο συνολικό αριθμό των ΘΣ που
επιτεύχθηκαν (μέση τιμή: 154,68) καθώς και στις ΘΣ με σωστή θέση χεριών (μέση
τιμή: 87,86 %). Η μέθοδος pocketCPR ξεχώρισε στατιστικά σημαντικά στο βάθος των
ΘΣ (μέση τιμή: 42,99 cm). Η μέθοδος cardiopump δεν ξεχώρισε στατιστικά
σημαντικά σε κάποια από τις υπό μελέτη παραμέτρους.
Συμπεράσματα: Kατά την αξιολόγηση των θωρακικών συμπιέσεων σε πρόπλασμα στην
ΚΑΡΠΑ με τις τρεις διαφορετικές μεθόδους, basic CPR, συσκευή pocketCPR και
συσκευή cardiopump η συχνότητα των θωρακικών συμπιέσων ήταν μεγαλύτερη με τη
μέθοδο basic CPR, ενώ το βάθος τους ήταν μεγαλύτερο με τη χρήση της συσκευής
pocketCPR.
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματίες υγείας, Καρδιακή ανακοπή, Βασική ΚΑΡΠΑ, Συσκευή ενεργητικών συμπιέσεων/αποσυμπιέσεων, Συσκευή τσέπης ΚΑΡΠΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
44