Αξιολόγηση της υπάρχουσας νοσηλευτικής γνώσης σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την αντιμετώπιση τοξικότητας φαρμάκων και την χρήση αντιδότων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310165 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Μαυρομανωλάκη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αργύρα Εριφύλη- Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της υπάρχουσας νοσηλευτικής γνώσης σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την αντιμετώπιση τοξικότητας φαρμάκων και την χρήση αντιδότων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής είναι ένα από τα πλέον βασικά καθήκοντα των
νοσηλευτών στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι νοσηλευτές οφείλουν να κατέχουν
γνώσεις φαρμακολογίας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, να μπορούν να προσφέρουν
συμβουλές στους ασθενείς για ζητήματα σχετικά με τις θεραπείες τους και τέλος
να μπορούν να αναγνωρίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των φαρμάκων.
Γενικότερα, προγενέστερες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι νοσηλευτές δεν διαθέτουν
επαρκή γνώση φαρμακολογίας. Η εμπειρία που οι νοσηλευτές αποκτούν και η
πρακτική τους εκμάθηση έχουν συσχετιστεί με βελτιωμένη γνώση της φαρμακολογίας.
Η δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί ακούσια ή εκούσια από έκθεση σε τοξική ουσία,
από την ψυχαγωγική χρήση ναρκωτικών ουσιών και από την θεραπευτική χρήση
φαρμάκων. Οι ασθενείς χρήζουν νοσηλείας και απαιτούν εντατική φροντίδα. Η ορθή
διαχείριση των ασθενών με δηλητηρίαση θα πρέπει να βελτιώσει το αποτέλεσμα και
να μειώσει τις επιπλοκές.
Η αρχική αναγνώριση μιας φαρμακευτικής δηλητηρίασης και η ταυτοποίηση του
δηλητηρίου αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αξιολόγησης στα τμήματα επειγόντων
περιστατικών. Η άμεση αντιμετώπιση μιας δηλητηρίασης στηρίζεται στη βασική
προσέγγιση του ABCDE.
Ειδικότερα, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθούν οι γνώσεις του
νοσηλευτικού προσωπικού, όσον αφορά την άμεση αντιμετώπιση της φαρμακευτικής
δηλητηρίασης και την χρήση αντιδότων. Τα συμπεράσματα είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την στοχευμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών και για
την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική μέθοδος. Ανώνυμο
ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων.
Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 59 νοσηλευτές από τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) τριών μεγάλων νοσοκομείων σε Αθήνα και Περιφέρεια.
Το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) ανέρχεται στο 84,29%. Η πλειονότητα των
ερωτηθέντων ήταν γυναίκες (n=54, 91,5%). Το σύνολο του δείγματος απάντησε κατά
μέσο όρο σωστά στο 60,9% των ερωτήσεων (±15,43%). Οι παράγοντες που
διερευνήθηκαν ήταν η βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας και οι διαφορές
των γνώσεων στα υπό εξέταση νοσοκομεία. Στατιστικά σημαντικές διαφορές
παρατηρήθηκαν μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων ως προς τους μέσους όρους των
σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις (p=0.005), ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών νοσοκομείων ως προς τους μέσους όρους των
σωστών απαντήσεων, όπως επίσης και μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και του
ποσοστού ορθών απαντήσεων.
Εν κατακλείδι, όπως προκύπτει από την ανάλυση, η γνώση των νοσηλευτών για τα
περιστατικά φαρμακευτικών δηλητηριάσεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών
κρίνεται ελλιπής.
Συνεπώς, επιτακτική είναι η ανάγκη να εντοπιστούν οι αντίστοιχες ελλείψεις των
νοσηλευτών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, αλλά κυρίως να καταρτισθούν και
να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά
προγράμματα/σεμινάρια.
Λέξεις-κλειδιά:
Aντιμετώπιση φαρμακευτικής δηλητηρίασης, Tοξικολογία, Aντίδοτα, Nοσηλευτής, Eκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
48

document.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.